II SA/Lu 98/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3003432

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 26 czerwca 2018 r. II SA/Lu 98/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska (spr.).

Sędziowie: WSA Grzegorz Grymuza, NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 26 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi A. C. na decyzję L. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) listopada 2017 r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.