II SA/Lu 970/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2380641

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 października 2017 r. II SA/Lu 970/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. S. i J. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom - w zakresie wniosku skarżących o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

J. S. i J. S. w skardze na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) znak: (...) w przedmiocie nakazania wykonania urządzeń zapobiegających szkodom, wnieśli o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Wskazaną decyzją organ II instancji utrzymał w mocy decyzję Wójta Gminy z dnia (...) znak: (...) zobowiązującą J. S. do wykonania urządzenia odprowadzającego wodę opadową z działki nr (...) w postaci rurociągu krytego pod północno - zachodnim narożem działki nr (...) wykonanego z rury PCV (...)

Skarżący w obszernej skardze zakwestionowali nałożony obowiązek, wskazując m.in. że jest on niewykonalny "z powodu zaistniałej kolizji z położonymi w tym miejscu licznymi instalacjami wodnokanalizacyjnymi i elektrycznymi" natomiast gdy chodzi o wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji podnieśli, że "po ewentualnym wykonaniu narzuconego im rozwiązania, działka utraci wartość handlową".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co na następuje:

Wniosek zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1369), dalej "p.p.s.a.", wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego aktu lub czynności, jednakże w myśl art. 61 § 3 p.p.s.a., gdy zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia skarżącemu znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków (z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie) sąd może na wniosek skarżącego wstrzymać wykonanie tego aktu lub czynności w całości lub w części chyba, że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

W orzecznictwie przyjmuje się, że "znaczna szkoda" to taka szkoda (majątkowa, a także niemajątkowa), która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego świadczenia lub jego wyegzekwowanie ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do stanu pierwotnego. Będzie to miało miejsce w takich wypadkach, gdy grozi utrata przedmiotu świadczenia, który wskutek swych właściwości nie może być zastąpiony jakimś innym przedmiotem, a jego wartość nie miałaby znaczenia dla skarżącego, lub gdy zachodzi niebezpieczeństwo poniesienia straty na życiu i zdrowiu (zob. postanowienie NSA z dnia 20 grudnia 2004 r., GZ 138/04).

Z kolei trudne do odwrócenia skutki to takie prawne lub faktyczne skutki, które - raz zaistniałe - powodują istotną lub trwałą zmianę rzeczywistości, przy czym powrót do stanu poprzedniego może nastąpić tylko po dłuższym czasie lub przy stosunkowo dużym nakładzie sił i środków (zob. postanowienie NSA z dnia 13 maja 2010 r., II FSK 182/10).

Skarga w niniejszej sprawie dotyczy decyzji nakładającej na skarżącego J. S. obowiązek wykonania urządzenia odprowadzającego wodę opadową w postaci rurociągu krytego.

Wprawdzie skarżący nie wykazali, by wykonanie decyzji mogło wyrządzić im znaczną szkodę (lakonicznie podnieśli, że na skutek wykonania rurociągu działka utraci wartość handlową), to jednak wskazali, że w terenie objętym inwestycją znajdują się sieci wodnokanalizacyjne i elektryczne. Wykonanie nałożonego obowiązku mogłoby więc spowodować uszkodzenie tych instalacji, a więc szkodę nie tylko skarżącym, ale również innym podmiotom.

Sąd uznał zatem, że zachodzą przesłanki wymienione w art. 61 § 3 p.p.s.a. uzasadniające wniosek o wstrzymanie, dlatego na podstawie art. 61 § 3 p.p.s.a. orzekł, jak w sentencji.

Podkreślić jednak należy, że wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji ma charakter tymczasowy i nie przesądza rozstrzygnięcia złożonej skargi. Oznacza to, że kwestia wykonalności zaskarżonej decyzji będzie rozpatrywana na późniejszym etapie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.