II SA/Lu 94/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3046918

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 29 stycznia 2020 r. II SA/Lu 94/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 29 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. D., G. W., M. W. i K. W. na uchwałę Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r., nr 37/II/2018 w przedmiocie wyrażenia zgody na sprzedaż części nieruchomości postanawia

I. odrzucić skargę M. W. i K. W.;

II. zwrócić skarżącemu M. W. kwotę (...) ((...)) złotych tytułem uiszczonego częściowo wpisu od skargi, którą wypłacić z sum budżetowych Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, zwanej dalej "p.p.s.a."), od skargi wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis.

Jak wynika z akt sprawy, skarżący - W. D., G. W., M. W. i K. W. zostali wezwani do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego w kwocie (...) zł - w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

Z akt sprawy wynika, że w terminie wyznaczonym do uiszczenia wpisu, W. D. i G. W. wnieśli o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym (w tym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych), a ich żądania zostały uwzględnione postanowieniami referendarza sądowego z dnia 6 maja 2019 r., II SPP/Lu (...) i II SPP/Lu (...). Oznacza to, że tych dwoje skarżących nie miało obowiązku uiszczenia wpisu.

Natomiast pozostali skarżący tj. M. W. i K. W. wpisów w wymaganej wysokości dotychczas nie uiścili - wezwanie dla M. W. zostało mu doręczone w dniu 25 lutego 2019 r. (k. 65), zaś dla K. W. wezwanie po dwukrotnym awizowaniu (25 lutego 2019 r. pierwsze, 5 marca 2019 r. drugie, k. 78) zostało pozostawione w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia na dzień 11 marca 2019 r., zgodnie z art. 73 § 1 i 4 p.p.s.a. Oznacza to, że 7 - dniowy termin do uiszczenia wpisu dla M. W. upływał z dniem 11 marca 2019 r., zaś dla K. W. z dniem 18 marca 2019 r., mimo to, ci dwoje skarżących nie uiścili wymaganego wpisu. M. W. uiścił bowiem w tym terminie tylko część należnego wpisu tj. (...) zł (k.66), a zatem nie można uznać, że wykonał skutecznie wezwanie.

Wobec powyższego, skarga tych skarżących podlega odrzuceniu na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Dodać należy, że wprawdzie wpis w niniejszej sprawie został uiszczony w wymaganej wysokości tj. (...) zł przez następcę prawnego zmarłego skarżącego G. W. (postanowienie o przyznaniu prawa pomocy temu skarżącemu wygasło z mocy prawa z dniem jego śmierci, art. 251 p.p.s.a.) tj. przez J. S. F., to jednak z uwagi na to, że skarżący ten został wezwany do uiszczenia wpisu już po upływie terminów wskazanych dla skarżących M. W. i K. W., po podjęciu zawieszonego postępowania z jego udziałem (k.124), nie można uznać, że uiszczony przez J. F. wpis wywołał skutek również wobec pozostałych skarżących niezwolnionych z kosztów sądowych tj. od M. W. i K. W.

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.

Jednocześnie na podstawie art. na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a. podlega zwrotowi uiszczony przez M. W. w części wpis od skargi.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.