Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2905334

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 grudnia 2011 r.
II SA/Lu 878/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sędziowie: NSA Grażyna Pawlos-Janusz (spr.), WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 8 grudnia 2011 r. sprawy ze skargi J. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie bezzwrotnego zasiłku celowego oddala skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.