Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1436708

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 19 marca 2014 r.
II SA/Lu 872/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Jarosław Harczuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 19 marca 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku W. B. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi W. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego postanawia przyznać W. B. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata o wyznaczenie którego zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w L.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomoc druk symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata. Wniosek uzasadniła tym, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem oraz małoletnim synem, z którymi zamieszkuje w domu o powierzchni (...) m2 i utrzymuje się ze środków finansowych otrzymywanych z pomocy społecznej w kwocie od (...) złotych do (...) złotych. Strona skarżąca podkreśliła, że otrzymywane przez nią środki finansowe nie wystarczają na zakup leków oraz wyżywienie.

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W ocenie referendarza sądowego kwota (...) złotych czy (...) złotych miesięcznie nie jest w stanie pokryć miesięcznych kosztów utrzymania koniecznego trzyosobowej rodziny. Dlatego przyjąć należy, że uszczuplenie jej o koszt wynagrodzenia adwokata spowoduje uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego dla strony skarżącej i jej rodziny.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.