Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1945164

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 9 grudnia 2015 r.
II SA/Lu 863/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 9 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi G. B. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie zwrotu świadczeń rodzinnych nienależnie pobranych - w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

G. B. - w skardze na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Marszałka Województwa przez Kierownika Oddziału do spraw Świadczeń Rodzinnych w Ramach Koordynacji Systemów Zabezpieczeń Społecznych z dnia (...) r. w przedmiocie żądania zwrotu od niej kwoty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości (...) złotych wraz z ustawowymi odsetkami - wniosła o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co na następuje:

W świetle art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej p.p.s.a., sąd na wniosek skarżącego może wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub w części aktu lub czynności, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

Wniosek skarżącej o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji zasługuje na uwzględnienie ze względu na znaczną szkodę, jakiej mogłaby ona i jej rodzina doznać w razie wykonania tej decyzji.

Jak bowiem wynika z akt sprawy (II SA/Lu 859/15) skarżąca wraz z czworgiem dzieci, w tym dwojgiem studiujących i dwojgiem uczących się, utrzymuje się z kwoty (...) euro to jest kwoty około (...) złotych miesięcznie (k. 215 - 216). Podlegająca zwrotowi kwota nienależnie pobranych świadczeń przekracza więc tę kwotę, a skarżąca nie posiada innych źródeł utrzymania, bowiem należące do niej gospodarstwo rolne o powierzchni 1 ha nie przynosi dochodów (k. 215).

Z tych względów należało uwzględnić wniosek i orzec, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.