Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1945154

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 grudnia 2015 r.
II SA/Lu 844/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi E. D., Z. G., M. G., R. G. i R. M. G. na decyzję Wojewody z dnia (...) sierpnia 2014 r., Nr (...) w przedmiocie odmowy wypłaty zwaloryzowanego odszkodowania za grunt postanawia I. przyznać Z. G. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata o wyznaczenie, którego zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej w L.; II. odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący na urzędowym formularzu symbol PPF wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie adwokata. Wniosek uzasadnił tym, że samodzielnie prowadzi gospodarstwo domowe, zamieszkuje w " części domu o powierzchni 47 m2 stanowiącym współwłasność z braćmi, jest właścicielem w " części działki budowlanej o powierzchni 608 m2 i utrzymuje się z renty w kwocie (...) złotych netto. Na stałe miesięczne koszty utrzymania koniecznego skarżącego składają się wydatki na spłatę pożyczki w kwocie (...) złotych wynoszące miesięcznie (...) złotych (rata), koszty zużycia energii elektrycznej - (...) złotych miesięcznie, koszty zużycia wody - (...) złotych miesięcznie, koszty zużycia gazu - (...) złotych miesięcznie oraz koszty leczenia - (...) złotych miesięcznie.

Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów postępowania nie mają osoby rzeczywiście ubogie, które ze względu na okoliczności życiowe pozbawione są środków do życia (por. postanowienie NSA z dnia 18 marca 2011 r., sygn. akt I OZ 162/11 - Lex nr 786724) bądź osoby posiadające dochody, które nie są w stanie pokryć wydatków związanych z najistotniejszymi potrzebami życiowym (por. postanowienie WSA w Lublinie z dnia 14 lipca 2010 r., sygn. akt I SA/Lu 152/10 - Lex nr 784353). Z żadną z wymienionych sytuacji nie mamy doczynienia w sprawie niniejszej. Dochody skarżącego pozwalają mu bowiem nie tylko ponosić stale miesięczne koszty utrzymania koniecznego ale i koszty sądowe (wpis sądowy od wniesionej skargi - (...) złotych czy opłata kancelaryjna - (...) złotych). Zatem nie można przyjąć, aby skarżący był pozbawiony dochodów, bądź aby dochody nie były w stanie pokryć wydatków związanych z najistotniejszymi potrzebami życiowym. W ocenie referendarza sądowego z faktu, że skarżący w toku niniejszego postępowania wpłacał już tytułem kosztów sądowych kwoty równe jak i wyższe od (...) złotych wynika, że będzie on w stanie bez uszczerbku w kosztach utrzymania koniecznego ponieść koszty sądowe wymagane na obecnym etapie niniejszego postępowania, to jest wpis sądowy od skargi kasacyjnej wynoszący (...) złotych. Natomiast równoczesne obciążenie skarżącego kosztami ustanowienia adwokata z wyboru celem sporządzenia skargi kasacyjnej spowoduje uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego dla skarżącego. Minimalny koszt ustanowienia adwokata dla sporządzenia skargi kasacyjnej w niniejszej sprawie wynosi (...) złotych brutto. Kwota ta stanowi niemal 1/3 część miesięcznego dochodu skarżącego. Ze względu na wysokość tego dochodu uszczuplenie go o 1/3 uniemożliwiłoby skarżącemu poniesienie stałych miesięcznych kosztów utrzymania koniecznego. Spowodowałoby zatem uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. orzekł jak na wstępie postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.