Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1945133

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 22 grudnia 2015 r.
II SA/Lu 745/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 22 grudnia 2015 r. sprawy ze skargi D. S. i M. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) 2015 r., Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji nakazującej przywrócenie stosunków wodnych na gruncie postanawia

I.

umorzyć postępowanie;

II.

zasądzić od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) na rzecz skarżących D. S. i M. S. kwotę 340 zł (trzysta czterdzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

D. S. i M. S. - reprezentowani przez profesjonalnego pełnomocnika - wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) 2015 r., Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji nakazującej przywrócenie stosunków wodnych na gruncie.

Odpowiadając na skargę, Samorządowe Kolegium Odwoławcze wniosło o umorzenie postępowania sądowego. Wskazało, że postanowieniem z 5 października 2015 r., działając w trybie art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a.") uwzględniło bowiem skargę w całości, tj. uchyliło zaskarżone postanowienie z 20 sierpnia 2015 r. i umorzyło postępowanie w sprawie. Organ ponadto wskazał, że postanowienie z dnia 20 sierpnia 2015 r. wydane zostało z rażącym naruszeniem prawa. Postanowienie to zostało doręczone skarżącym w dniu 25 sierpnia 2015 r. (k. 48 i 49 akt admin.).

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn (niż wymienione w pkt 1 - 2 tego przepisu tj. cofnięcie skargi, śmierć strony w sprawie dotyczącej praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego) stało się bezprzedmiotowe. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 p.p.s.a.).

W rozpoznawanej sprawie zaskarżony akt z dnia 20 sierpnia 2015 r. został wyeliminowany z obrotu prawnego po wniesieniu skargi. Stało się tak w następstwie zastosowania przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze procedury przewidzianej w art. 54 § 3 p.p.s.a.

Zgodnie z treścią tego przepisu, organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt rozpoznawanej sprawy zauważyć należy, że organ administracji zachowując termin, o którym mowa w powołanym wyżej przepisie (skarga wpłynęła do organu w dniu 24 września 2015 r., koperta), w trybie autokontroli wydał w dniu 5 października 2015 r. postanowienie, którym zmienił zaskarżone rozstrzygnięcie z dnia 20 sierpnia 2015 r. oraz umorzył postępowanie w sprawie. Postanowienie to, wydane w trybie autokontroli, zostało skutecznie doręczone skarżącym. Poza tym jak wynika z akt sprawy na postanowienie z dnia 5 października 2015 r. żadna ze stron nie wniosła skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. Termin do wniesienia skargi na ww. postanowienie Kolegium upłynął stronom w dniu 13 listopada 2015 r. (k. 31 akt sądowych).

Zatem skorzystanie przez organ, którego akt zaskarżono, z przewidzianego w art. 54 § 3 p.p.s.a. prawa autokontroli podejmowanych aktów czyni wywołane skargą postępowanie bezprzedmiotowym z uwagi na to, że nastąpiło wyeliminowanie z obrotu prawnego zaskarżonego postanowienia, a to skutkuje brakiem przedmiotu postępowania przed sądem administracyjnym. To z kolei, jak już wyżej wskazano, prowadzi do umorzenia postępowania.

W świetle powyższych okoliczności, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 w zw. z art. 54 § 3 p.p.s.a. orzeczono jak w pkt 1 sentencji.

Rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania sądowego (pkt 2 sentencji) znajduje oparcie w treści art. 201 § 1 p.p.s.a., w myśl którego zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.