II SA/Lu 739/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2499971

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 30 maja 2018 r. II SA/Lu 739/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 30 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. K. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) czerwca 2017 r., znak: (...), w przedmiocie warunków pełnienia służby postanawia odrzucić skargę kasacyjną Dyrektora Izby Administracji Skarbowej.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 16 kwietnia 2018 r. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej złożył skargę kasacyjną od wydanego w niniejszej sprawie wyroku.

Zarządzeniem przewodniczącego wydziału z tej samej daty organ został wezwany do uiszczenia w terminie 7 dni wpisu od skargi kasacyjnej w kwocie 100 zł. Odpis tego zarządzenia został doręczony stronie 25 kwietnia 2018 r.

W zakreślonym terminie organ nie uiścił wpisu od skargi, zaś w piśmie z 18 maja 2018 r. poinformował, że po ponownej analizie niniejszej sprawy doszedł do przekonania, że złożona w tej sprawie skarga kasacyjna jest zbędna i przedwczesna.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna Dyrektora Izby Administracji Skarbowej podlega odrzuceniu.

Stosownie do art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.; dalej: "p.p.s.a.") skarga kasacyjna, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Strona skarżąca kasacyjnie - pouczona prawidłowo o skutkach niedochowania wezwania do uiszczenia wpisu - w zakreślonym terminie, który upłynął 1 czerwca 2018 r., nie opłaciła wpisu od skargi kasacyjnej, co obligowało Sąd do odrzucenia skargi kasacyjnej na podstawie powołanego art. 220 § 3 p.p.s.a.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.