Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1945130

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 2 grudnia 2015 r.
II SA/Lu 734/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi O. D. na uchwałę Rady Miasta z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie stypendium sportowego; w zakresie zażalenia skarżącego na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 734/15 o odrzuceniu skargi i o zwrocie wpisu od skargi postanawia

1.

uchylić w całości postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 734/15;

2.

zwrócić O. D. kwotę 100 (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od zażalenia.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie postanowieniem z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 734/15 odrzucił skargę O.D. na uchwałę Rady Miasta z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie stypendium sportowego i zwrócił uiszczony po terminie wpis.

W dniu 25 listopada 2015 r. pełnomocnik skarżącego wniósł zażalenie na powyższe postanowienie, wskazując na naruszenie:

1)

art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.) - poprzez jego nie zastosowanie w wezwaniu z dnia 9 października 2015 r. do uiszczenia wpisu, w zakresie obowiązku pouczenia o terminie, skutkujące nieważnością postępowania;

2)

art. 300 p.p.s.a., w związku z art. 379 pkt 5 k.p.c. - poprzez niezawinioną przez skarżącego niemożność skorzystania z instytucji postępowania, jak między innymi - przywrócenia terminu, oraz niemożność merytorycznego rozpatrzenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, skutkujące pozbawieniem prawa, do obrony swych praw, będącą jednocześnie przesłanką nieważności postępowania;

3)

art. 7 p.p.s.a. - poprzez jego wadliwe zastosowanie, to jest - brak pouczenia strony o terminie w wezwaniu z dnia 9 października 2015 r., do uiszczenia wpisu od skargi - skutkujące późniejszym rozpoczęciem rozpatrywania sprawy, oraz przewlekłością postępowania, w wyniku odrzucenia skargi;

4)

art. 82 p.p.s.a. - poprzez niemożność jego zastosowania, w wyniku braku: ogłoszenia, wskazania, wyznaczenia początku i końca terminu do uiszczenia wpisu od skargi - co skutkowało de facto, brakiem rozpoczęcia biegu terminu i brakiem jego końca;

5)

art. 85 p.p.s.a., w związku z art. 82 p.p.s.a. - poprzez jego zastosowanie, pomimo braku do tego odpowiednich przesłanek wymienionych w art. 82 p.p.s.a.;

6)

art. 140 § 3 p.p.s.a., w związku z art. 166 p.p.s.a. - poprzez jego wadliwe zastosowanie, na skutek nieprawidłowego, niepełnego, nieścisłego, chaotycznego i niezrozumiałego dla strony, występującej bez adwokata lub radcy prawnego - pouczenia skarżącego o terminie i sposobie wniesienia zażalenia od postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi z dnia 18 listopada 2015 r.

Ponadto strona skarżąca zarzuciła, że Sąd nie określił, nie poinformował, czy zażalenie może złożyć strona, czy też w sprawie składania zażalenia istnieje przymus adwokacko radcowski.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

W myśl art. 195 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej p.p.s.a.), jeżeli zażalenie zarzuca nieważność postępowania lub jest oczywiście uzasadnione, przewodniczący, który wydał zaskarżone postanowienie, może na posiedzeniu niejawnym, nie przesyłając akt Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu, uchylić zaskarżone postanowienie i w miarę potrzeby sprawę rozpoznać na nowo. Od ponownie wydanego postanowienia przysługują środki odwoławcze na zasadach ogólnych.

Zażalenie O. D. jest oczywiście uzasadnione.

Jak wynika z akt sprawy w dniu 16 października 2015 r. (k. 68 akt sądowych) została odebrana przez pełnomocnika skarżącego przesyłka opisana przez pracownika sądowego ogólnie jako "wezw. do wpisu". Słusznie zwrócił uwagę skarżący, że z powyższego zwrotnego potwierdzenia odbioru nie wynika, że zawierała ona - a co kwestionuje strona skarżąca - zarządzenie o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego, w którym określono termin i kwotę wymaganego w sprawie wpisu sądowego.

Z uwagi na powyższe, zażalenie jest uzasadnione, co skutkuje uchyleniem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt II SA/Lu 734/15 na podstawie art. 195 § 2 p.p.s.a. o czym orzeczono w pkt 1 sentencji postanowienia. Uznanie natomiast zażalenia za uzasadnione oznacza brak podstaw do uiszczenia opłaty i obligowało Sąd - w myśl art. 225 p.p.s.a. - do zwrotu uiszczonego wpisu od zażalenia w kwocie 100 zł, o czym orzeczono w pkt 2 sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.