Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2548530

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 września 2018 r.
II SA/Lu 703/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie Jarosław Harczuk po rozpoznaniu w dniu 17 września 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku E. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych w sprawie ze skargi E. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie odebrania zwierząt postanawia przyznać E. K. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący, w zakreślonym terminie (data stempla pocztowego), na druku PPF wniósł o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez zwolnienie w całości od kosztów sądowych. Wniosek uzasadnił tym, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z żoną, z którą zamieszkuje w mieszkaniu o powierzchni (...) m2 i utrzymuje się ze swojego wynagrodzenia za pracę w kwocie (...) złotych netto oraz wynagrodzenia za pracę żony w kwocie (...) złotych netto. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego skarżącego wynosi (...) złotych netto. Skarżący jest właścicielem samochodu osobowego marki Reanult Scenik rok produkcji 2004 o wartości (...) złotych. Na stałe koszty utrzymania gospodarstwa domowego skarżącego składają się wydatki na czynsz za mieszkanie - (...) złotych oraz spłatę kredytu - (...) złotych.

Odpowiadając na wezwanie do nadesłania dokumentów źródłowych skarżący nadesłał pismo z dnia 13 września 2018 r., w którym oświadczył, że posesja położona pod adresem (...) stanowi własność jego żony. Do pisma dołączył terminarz spłaty pożyczki, z którego wynika, że zaciągnięta została w listopadzie 2016 r. na kwotę (...) złotych a miesięczna rata jej spłaty wynosi (...) złotych, dowody wpłaty opłaty za mieszkanie, z którego wynika, że ostatnia wpłata z tego tytułu wyniosła (...) złotych, decyzję płatnicza podatku rolnego za 2018 r., z której wynika, że żona skarżącego jest właścicielką użytków rolnych III klasy bonitacyjnej o powierzchni (...) ha fizycznych, harmonogram spłaty pożyczki zaciągniętej w dniu 28 listopada 2012 r. na kwotę (...) złotych, której rata miesięczna spłaty wynosi (...) złotych (rata za październik 2018 r.), zaświadczenie o zarobkach skarżącego wystawione przez jego pracodawcę, z którego wynika, że otrzymuje wynagrodzenie w kwocie (...) złotych netto, rachunek za gaz opiewający na kwotę (...) złotych za okres dwóch miesięcy oraz potwierdzenie wpłaty opłaty za energię elektryczną opiewające na kwotę (...) złotych (wpłata lipiec 2018 r.).

Starszy referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, zwanej dalej "p.p.s.a.") przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ustalenie wystąpienia przesłanki uzasadniającej przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym wymaga porównania realnych możliwości finansowych strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy do wysokości kosztów, które musi ponieść w toku postępowania, przy uwzględnieniu wysokości stałych kosztów utrzymania koniecznego. Pozostające po poniesieniu kosztów postępowania środki finansowe muszą bowiem umożliwić pokrycie wydatków związanych z kosztami utrzymania koniecznego strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy i jej rodziny. Koszty sądowe związane z niniejszym postępowaniem prócz wpis sądowego od wniesionej skargi wynoszącego 200 złotych, każdorazowo nie przekroczą kwoty 100 złotych. Łączny miesięczny dochód skarżących wynosi (...) złotych netto. Natomiast na poniesienie stałych kosztów utrzymania koniecznego, nie obejmujących miesięcznych kosztów wyżywienia dwuosobowej rodziny oraz kosztów zakupu dla niej środków czystości i higieny osobistej, skarżący przeznacza kwotę (...) złotych. Zatem na poczet kosztów wyżywienia oraz zakupu środków czystości i higieny osobistej skarżącemu pozostaje kwota (...) złotych netto. W ocenie referendarza sądowego kwota ta jest niewystarczająca na pokrycie miesięcznych kosztów wyżywienia dwuosobowej rodziny oraz zakupu dla niej środków czystości i higieny osobistej. Tym samym uszczuplenie jej dodatkowo o jakąkolwiek kwotę pogłębi jedynie brak możliwości poniesienia przez skarżącego miesięcznych kosztów wyżywienia oraz zakupu środków czystości i higieny osobistej, czyli kosztów utrzymania koniecznego. Z tego powodu referendarz sądowy działając na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. zwolnił skarżącego w całości od obowiązku ponoszenia kosztów sądowych.

Kończąc rozważania poświęcone zasadności wniosku skarżącego o przyznanie prawa pomocy wyjaśnić należy, że referendarz sądowy zaliczył do kosztów utrzymania koniecznego gospodarstwa domowego skarżącego koszty obsługi zaciągniętych zobowiązań prywatnoprawnych, ze względu na to, iż zaciągnięte zostały na długo przed wszczęciem postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego w niniejszej sprawie. Zatem zaciągając je skarżący nie mógł przewidzieć, że będzie musiał ponosić koszty sądowe i tym samym czynić na poczet tego oszczędności.

Mając na względzie powyższe, postanowiono jak na wstępie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.