Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2105117

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 23 marca 2016 r.
II SA/Lu 698/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sędziowie WSA: Marta Laskowska-Pietrzak (sprawozdawca), Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 23 marca 2016 r. sprawy ze skargi A. K. i G. K. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę oddala skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda decyzją z dnia (...) lipca 2015 r., nr (...) po rozpatrzeniu odwołania (...) i A. K. na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 k.p.a. utrzymał w mocy decyzję Starosty (...) z dnia (...) kwietnia 2015 r., znak: (...) o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu M. W. pozwolenia na przebudowę budynku gospodarczego, budowę przyłącza wodociągowego lokalnego do istniejącego budynku gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową oraz rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr ewid.(...) położonej w obr. G. (...), gm. G.

W uzasadnieniu decyzji organ administracji wyjaśnił, że inwestycji w toku postępowania sprzeciwiał się A. K., właściciel sąsiedniej działki nr ewid.(...), kwestionując przebieg granic pomiędzy działkami i wskazując na konieczność przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego przed rozpatrzeniem wniosku inwestora. Podnosił, że mapa, na podstawie której sporządzono projekt zagospodarowania terenu, wadliwie określa przebieg granicy pomiędzy jego działką a działką inwestora oraz, że w sprawie dotyczącej budynku objętego inwestycją toczy się postępowanie cywilne oraz postępowanie przed organem nadzoru.

Decyzją z dnia (...) stycznia 2015 r. Starosta K. zatwierdził projekt budowlany i udzielił inwestorowi pozwolenia na budowę, jednakże decyzją z dnia (...) marca 2015 r. Wojewoda uchylił tę decyzję i przekazał sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Odnosząc się do zarzutów A. K., Wojewoda stwierdził, że wprawdzie kwestionowana przez A. K. mapa dla celów projektowych sporządzona została w dniu (...) lutego 2013 r., to jednak jest mapą prawidłową, gdyż nie zaistniały okoliczności wymagające jej aktualizowania.

Wojewoda wskazał także, że postępowanie rozgraniczeniowe nie ma związku z postępowaniem w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jednak uznał, że - w związku z uwagami A. K. - należy ustalić czy postępowanie rozgraniczeniowe zostało zakończone oraz czy toczy się postępowanie cywilne oraz postępowanie przed organem nadzoru związane z przedmiotową inwestycją. Stwierdził ponadto, że oświadczenie inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane nie zostało przez niego podpisane, a więc należało wezwać go do jego podpisania.

Organ odwoławczy uznał również, że projekt nie zawiera wszystkich wymaganych w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego elementów tj. w części opisowej nie określa powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych, powierzchni dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchni zieleni lub powierzchni biologicznie czynnej oraz innych części terenu, co uniemożliwia ocenę inwestycji z decyzją o warunkach zabudowy.

Zdaniem Wojewody, organ I instancji nieprawidłowo określił w decyzji obszar oddziaływania obiektu, ograniczając go wyłącznie do działki nr ewid.(...), podczas gdy za strony uznał również właścicieli działki nr ewid.(...), co oznacza, że faktycznie i tą działkę traktował jako objętą obszarem oddziaływania inwestycji zgodnie z art. 3 pkt 20 Prawa budowlanego.

Po przeprowadzeniu uzupełniającego postępowania wyjaśniającego uwzględniającego powyższe zalecenia organu odwoławczego, Starosta K. wydał wskazaną na wstępie decyzję udzielającą pozwolenia na budowę, wskazując w uzasadnieniu, że obszar oddziaływania inwestycji obejmuje zarówno działkę nr ewid.(...), jak i działkę nr ewid.(...)

Organ wyjaśnił, że pomimo wezwania strony nie przedstawiły dokumentów potwierdzających, że toczy się postępowanie rozgraniczeniowe bądź cywilne dotyczące przedmiotu spornej inwestycji, a prowadzone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w G. (...) postępowanie nie dotyczy tego przedmiotu. Poza tym, ewentualne postępowanie rozgraniczeniowe nie stanowi przeszkody do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, gdyż podstawę wydania takiej decyzji stanowi aktualna mapa do celów projektowych.

W odwołaniu od powyższej decyzji (...) i A. K. ponownie podnosili, że znajdująca się w aktach sprawy mapa do celów projektowych nie może stanowić podstawy do opracowania projektu zagospodarowania działki oraz wskazali, że obecnie toczy się postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące działek nr (...) i nr (...), w Sądzie Rejonowym w K. postępowanie cywilne z powództwa inwestora - M. W.

Wojewoda nie uwzględnił zarzutów odwołania i wskazaną na wstępie decyzją utrzymał w mocy decyzję organu I instancji.

W uzasadnieniu decyzji wyjaśnił, że w aktach sprawy znajduje się pismo inwestora świadczące o tym, iż postępowanie cywilne toczące się przed Sądem Rejonowym w K. sygn. akt I C 471/14 nie dotyczy budynku objętego niniejszym postępowaniem, obejmuje natomiast żądanie usunięcia części zadaszenia pokrywającego ścianę szczytową budynku gospodarczego (...) i G. K., znajdującej się nad budynkiem gospodarczym na działce nr ewid.(...) należącej do inwestora.

Toczy się również postępowanie rozgraniczeniowe wszczęte na wniosek A. K. złożony w styczniu 2015 r. dotyczące działek nr (...) i nr (...), ale-zdaniem Wojewody - nie ma ono charakteru zagadnienia wstępnego, od rozstrzygnięcia którego zależy wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę. Wojewoda podkreślił, że w wyniku inwestycji nie zostanie zmienione usytuowanie budynku, natomiast przebieg granicy jest ustalony istniejącą zabudową, w tym także znajdującą się na działce odwołujących.

Wojewoda wskazał również, że wprawdzie projekt zagospodarowania działki został sporządzony na mapie do celów projektowych aktualnej na dzień (...) lutego 2013 r., to jednak z uwagi na to, że w wyniku inwestycji nie nastąpi zmiana sposobu zagospodarowania działek (inwestycja ma dotyczyć istniejących obiektów), nie ma konieczności jej aktualizowania. W ramach inwestycji nie planuje się bowiem budowy nowych obiektów, jedynie przebudowę oraz zmianę konstrukcji dachu budynku gospodarczego wraz ze zmianą konfiguracji stolarki, wykonanie ścian oddzielenia pożarowego, rozbiórkę istniejącej części budynku gospodarczego, wykonanie przyłącza wodociągowego oraz punktu czerpalnego wody do celów gospodarczych. W wyniku inwestycji mają w zasadzie zostać zachowane parametry techniczne dotyczące szerokości przebudowywanego obiektu. Obecnie obiekt ten ma 12,04 m szerokości, natomiast po przebudowie ma mieć 12,08 m, przy czym inwestycja nie może powodować naruszenia granicy działek.

Wojewoda stwierdził ponadto, że przepisy nie wprowadzają okresu ważności mapy zawierającej projekt zagospodarowania działki lub terenu, natomiast z przepisu art. 2 pkt 7 ustawy z dnia (...) maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) wynika, że mapa zasadnicza powinna zawierać aktualne informacje o przestrzennym rozmieszczeniu obiektów ogólnogeograficznych oraz elementach ewidencji gruntów i budynków, a także sieci uzbrojenia terenu: nadziemnych, naziemnych i podziemnych. W niniejszej sprawie nie zostało natomiast potwierdzone, by po dacie wydania mapy przyjętej do celów projektowych nastąpiła zmiana zagospodarowania terenu objętego inwestycją, wymagająca uaktualnienia na tej mapie.

Wojewoda nie stwierdził również zarzucanego w odwołaniu naruszenia przepisów art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4, a także art. 36 ustawy Prawo budowlane. Krąg stron został ustalony zgodnie z art. 28 ustawy Prawo budowlane, a inwestor miał prawo - w świetle art. 33 ust. 1 tej ustawy - objąć wnioskiem wybrane obiekty przestawiając projekt zagospodarowania działki lub terenu, o którym mowa w art. 34 ust. 3 pkt 1, dla całego zamierzenia budowlanego. Decyzja zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę określa warunki realizacji budowy.

Organ odwoławczy stwierdził również, że inwestycja zgodna jest z decyzją ustalającą warunki zabudowy, a więc nie narusza przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Natomiast Wojewoda przyznał, że (...) i G. K. nie zostali zawiadomieni o uzupełnieniu dokumentacji przez inwestora, jednak mieli możliwość zapoznania się z aktami sprawy, a także wnoszenia swoich uwag, dlatego wadliwość ta nie stanowi istotnego naruszenia art. 9 i art. 10 k.p.a. Ponadto organ odwoławczy stwierdził, że organ I instancji wykonał jego wytyczne zawarte w poprzedniej decyzji z dnia (...) marca 2015 r.

Z tych względów Wojewoda mając na uwadze art. 35 ust. 4 ustawy Prawo budowlane, który stanowi, że w razie spełnienia wymagań określonych w ust. 1 oraz w art. 32 ust. 4, właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, stwierdzając, że inwestor przedłożył wymagane prawem dokumenty, a także projekt budowlany sporządzony przez uprawnionych projektantów, natomiast inwestycja jest zgodna z przepisami i decyzją o warunkach zabudowy.

W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, (...) i G. K. domagali się uchylenia decyzji organów obu instancji. Ponownie podnieśli, że z uwagi na toczące się postępowanie rozgraniczeniowe, wydanie pozwolenia na budowę nie było dopuszczalne, a postępowanie w tym przedmiocie należało zawiesić na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a.

Zarzucili, że inwestycja została zaprojektowana w oparciu o mapę, która w sposób wadliwy określa przebieg granic nieruchomości i nie odpowiada dokumentacji geodezyjnej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, co stanowi naruszenie przepisów postępowania procesowego i art. 35 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Prawa budowlanego. Zdaniem skarżących organ nie ustalił również należycie, czy inwestor posiadał prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, na co wskazywał Wojewoda w poprzedniej decyzji z dnia (...) marca 2015 r., co stanowi naruszenie art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego. Ponadto uzasadnienie zaskarżonej decyzji nie odnosi się do tego czy projekt zagospodarowania działki zgodny jest z § 8 ust. 1 i 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda wniósł o jej oddalenie, podtrzymując argumentację zawartą w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga nie jest zasadna, albowiem zaskarżona decyzja prawa nie narusza.

W świetle art. 35 ust. 1 ustawy z dnia (...) lipca 1994 r.- Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.), zwanej dalej "Prawo budowlane" - w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę organ administracyjny sprawdza zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu, a także wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia (...) października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi; kompletność projektu budowlanego i posiadanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i sprawdzeń oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 12 ust. 7; wykonanie - w przypadku obowiązku sprawdzenia projektu, o którym mowa w art. 20 ust. 2, także sprawdzenie projektu - przez osobę posiadającą wymagane uprawnienia budowlane i legitymującą się aktualnym na dzień opracowania projektu - lub jego sprawdzenia - zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7.

Ponadto - zgodnie z art. 32 ust. 4 pkt 1 i 2 Prawa budowlanego - pozwolenie na budowę może być wydane wyłącznie temu, kto złożył oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, zaś z wnioskiem w tej sprawie wystąpił w okresie ważności decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami). W razie spełnienia powyższych wymagań właściwy organ nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę (art. 35 ust. 4).

Zdaniem Sądu w niniejszej sprawie prawidłowo organ uznał, że zachodzą przesłanki zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia M. W., pozwolenia na przebudowę budynku gospodarczego, budowę przyłącza wodociągowego lokalnego do istniejącego budynku gospodarczego wraz z wewnętrzną instalacją wodociągową oraz rozbiórkę budynku gospodarczego na działce nr (...) położonej w obr. G. (...), gm. G. Zatwierdzony w decyzji projekt budowlany został wykonany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane uprawnienia, które złożyły oświadczenia o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, a projekt jest kompletny i zgodny z decyzją ustalającą warunki zabudowy. W szczególności projekt zawiera oświadczenie inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane, uzupełnione zgodnie z zaleceniami organu odwoławczego zawartymi w poprzedniej decyzji uchylającej z dnia (...) marca 2015 r. (k. 2 akt I instancji). Oświadczenie to nie budzi wątpliwości, nie było więc konieczności jego weryfikowania przez organ architektoniczno-budowlany.

Ponadto stwierdzić należy, że pomimo lakonicznego uzasadnienia, organy prawidłowo uznały, że inwestycja zgodna jest z decyzją ustalającą warunki zabudowy. Na skutek poprzedniej decyzji Wojewody z dnia (...) marca 2015 r., inwestor uzupełnił projekt budowlany o elementy wymagane w § 8 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia (...) kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego elementów (Dz. U. z 2012 r. poz. 462) tj. w części opisowej, określając istniejącą i projektowaną powierzchnię zabudowy i użytkową obiektów budowlanych, a także powierzchnię dróg, parkingów, placów i chodników, powierzchnię biologicznie czynną (k.25 i 28 projektu budowlanego), co umożliwiło ocenę inwestycji z decyzją Wójta G. G. z dnia (...) lipca 2013 r. ustalającą warunki zabudowy. Należy także podkreślić, że decyzja ta dopuszcza sytuowanie budynku w granicy działek sąsiednich z zachowaniem minimalnej linii zabudowy.

Wbrew zarzutom skargi nie zachodziła podstawa do zawieszenia postępowania administracyjnego na podstawie art. 97 § 4 k.p.a. Wskazany przepis stanowi, że organ administracji publicznej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd, gdyż wynik postępowania rozgraniczeniowego nie stanowi zagadnienia wstępnego w powyższym rozumieniu. "Zależność, o której mowa w przepisie art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., wyrażać się musi w istnieniu bezpośredniego związku przyczynowego polegającego na tym, że rozstrzygnięcie sprawy administracyjnej uzależnione jest bezwzględnie od uprzedniego rozstrzygnięcia przez inny organ lub sąd istotnej dla sprawy okoliczności prawnej stanowiącej przesłankę wydania decyzji. Sytuacja taka zachodzi wówczas, gdy organ nie dysponuje elementem pozwalającym na wydanie w ogóle decyzji. Tak więc zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, która uniemożliwia wydanie rozstrzygnięcia w danej sprawie. Natomiast to, że wynik innego postępowania może mieć wpływ na treść decyzji, nie przesądza o istnieniu zagadnienia wstępnego" (zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia (...) lipca 2015 r., sygn. akt II SA/Bd 455/15)

Wprawdzie prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane jest jednym z podstawowych warunków udzielenie pozwolenia na budowę, ale zdaniem Sądu, w świetle okoliczności niniejszej sprawy, bez wpływu na to prawo pozostaje toczące się postępowanie rozgraniczeniowe dotyczące działek nr ewid.(...) i nr ewid.(...) Jak bowiem stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w powołanym przez organ wyroku z (...) stycznia 2013 r. (II OSK 1750/11), który Sąd w składzie niniejszym w pełni podziela - "rozgraniczenie nieruchomości, a więc ustalenie przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami regulują przepisy Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przeprowadzenie postępowania w sprawie rozgraniczenia nieruchomości należy do obowiązków właścicieli nieruchomości, gdyż ustalenie granic nieruchomości leży w ich interesie. Dla wykazania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, należy złożyć pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o posiadaniu takiego prawa, co wynika z art. 32 ust. 4 pkt 2 Prawa budowlanego. Organy administracji architektoniczno-budowlanej, ani organy nadzoru budowlanego nie są natomiast upoważnione do kontrolowania przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami, ani ustalania czy w danym przypadku było przeprowadzone postępowanie rozgraniczeniowe". Podobne stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia (...) listopada 2009 r., sygn. akt VII SA/Wa 557/09, wyjaśniając jednocześnie, że inwestor do wniosku o pozwolenie na budowę zobowiązany jest przedłożyć m.in. plan zagospodarowania terenu, który powinien być sporządzony na mapie przyjętej do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w odpowiedniej skali. Dopóki zatem postępowanie o rozgraniczenie nie zostało zakończone i nie doszło do wznowienia granic i naniesienia zmian w zasobie geodezyjno kartograficznym, dopóty mapy te stanowią jedyną podstawę do wydawania rozstrzygnięcia.

Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, gdyż - wbrew zarzutom, projekt zagospodarowania terenu, stanowiący część projektu budowlanego, został sporządzony w oparciu o mapę do celów projektowych, sporządzoną na podstawie mapy zasadniczej uzupełnionej i przyjętej przez Starostę Powiatowego w K., Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami z dniem (...) lutego 2013 r. do zasobu powiatowego i zaewidencjonowana pod nr (...) ze stwierdzeniem, że może służyć do celów projektowych (k.17 projektu). Skarżący przedstawili wprawdzie kserokopię innej mapy z pieczątką Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej w T. (k.39), na której granica pomiędzy działkami przebiega nieco inaczej, ale nie jest to wystarczający dowód podważający wiarygodność mapy do celów projektowych. Przedstawiona przez nich kserokopia nie zawiera bowiem daty, a w szczególności urzędowego potwierdzenia, że może być wykorzystywana do celów projektowych. Jednocześnie - jak wskazały organy - brak innych wiarygodnych dokumentów czy okoliczności, z których by wynikało, że mapa zasadnicza z dnia (...) lutego 2013 r., na podstawie której sporządzono mapę do celów projektowych, jest nieaktualna.

Niezależnie od powyższego organ wskazał, że przedmiotowa inwestycja nie będzie wiązać się z realizacją nowych obiektów budowlanych, a objęte projektem roboty będą polegać wyłącznie na przebudowie dachu - w wyniku inwestycji nie zmieni się więc zagospodarowanie działki w sposób mający wpływ przebieg granicy pomiędzy działkami, obawy skarżących dotyczące naruszenia granicy w wyniku jej realizacji także z tego powodu nie są usprawiedliwione.

Skoro zatem organ badając projekt przedłożony przez inwestora nie stwierdził w nim rozwiązań niezgodnych z obowiązującymi przepisami, to nie mógł odmówić zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. W tej sytuacji, organ mając na uwadze postanowienia art. 35 ust. 4 Prawa budowlanego zasadnie udzielił inwestorowi pozwolenia na budowę, dlatego skarga na takie rozstrzygnięcie nie zasługuje na uwzględnienie.

Z powyższych względów Sąd na podstawie art. 151 ustawy z dnia (...) sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270) orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.