Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2105112

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
II SA/Lu 686/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. M. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) 2016 r., znak: (...), w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 czerwca 2016 r. A. M. złożyła skargę do Sądu na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w (...) z dnia (...) 2016 r., znak: (...), w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych.

Zarządzeniem z dnia 8 lipca 2016 r. skarżąca została wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł, a także do usunięcia braków formalnych skargi poprzez złożenie 2 odpisów skargi, w terminie siedmiu dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do usunięcia pozostałych braków skargi zostały doręczone skarżącej w dniu 20 lipca 2016 r. Mimo upływu zakreślonego terminu skarżąca nie wpłaciła żądanej kwoty ani nie usunęła pozostałych braków skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.; dalej "p.p.s.a.") skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu. Ponadto, stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a., sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi. Brakiem formalnym skargi jest w szczególności brak odpisów skargi dla doręczenia ich uczestnikom postępowania (art. 57 § 1 w związku z art. 47 § 1 p.p.s.a.).

Skarżąca - pouczona prawidłowo o skutkach niedochowania wezwania do uiszczenia wpisu oraz do złożenia odpisów skargi - w zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 27 lipca 2016 r., nie uiściła wpisu ani nie usunęła pozostałych braków skargi, co obligowało Sąd do odrzucenia skargi na podstawie art. 220 § 3 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.