Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2509379

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 23 maja 2018 r.
II SA/Lu 683/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 23 maja 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie uznania świadczenia wychowawczego za świadczenie nienależnie pobrane - w zakresie zażalenia K. Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 marca 2018 r. sygn. akt II SA/Lu 683/17 w przedmiocie odmowy wyłączenia od orzekania w sprawie postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 28 marca 2018 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - po rozpoznaniu wniosku K. Z. o wyłączenie sędziów Jerzego Dudka i Bogusława Wiśniewskiego od orzekania w sprawie ze skargi K. Ż. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) maja 2017 r. nr (...) w przedmiocie uznania świadczenia wychowawczego za świadczenie nienależnie pobrane - odmówił wyłączenia ww. sędziów Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie od orzekania w przedmiotowej sprawie.

Skarżąca z zachowaniem ustawowego terminu wniosła zażalenie na powyższe postanowienie.

W piśmie z dnia 24 kwietnia 2018 r. sekretariat Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału II z dnia 17 kwietnia 2018 r. - wezwał K. Z. do usunięcia braków formalnych zażalenia poprzez złożenie 1 egzemplarza jego odpisu - w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia zażalenia.

Powyższe wezwanie doręczono stronie skarżącej prawidłowo w dniu 30 kwietnia 2018 r. (potwierdzenie odbioru - k. 110 akt sądowych).

Pomimo upływu zakreślonego terminu skarżąca dotychczas nie złożyła do Sądu brakującego odpisu zażalenia. W trakcie biegu terminu do wykonania tego obowiązku złożyła ona natomiast pismo z dnia 6 maja 2018 r., w którym oświadczyła, że (cyt.) "nie dośle jednego egzemplarza odpisu zażalenia dlatego, aby nie przedłużać rozpoznania merytorycznego przez WSA W Lublinie w innym składzie orzekającym".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zażalenie podlega odrzuceniu.

Przepis art. 47 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1369 z późn. zm.) - dalej jako "p.p.s.a." nakłada na stronę obowiązek dołączenia do każdego składanego przez nią w postępowaniu sądowoadministracyjnym pisma (a więc także do zażalenia na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego) jego odpisów i odpisów załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika do akt sądowych.

W myśl zaś art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie, którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

W niniejszej sprawie, pomimo skutecznego doręczenia stronie skarżącej w dniu 30 kwietnia 2018 r. wezwania do usunięcia w terminie 7 dni (wynikającym z dyspozycji art. 49 § 1 p.p.s.a.) braków formalnych zażalenia na postanowienie tut. Sądu z dnia 28 marca 2018 r. poprzez nadesłanie jego odpisu, skarżąca dotychczas wezwania tego nie wykonała. Tym samym termin do złożenia brakującego odpisu zażalenia upłynął w dniu 7 kwietnia 2018 r. bezskutecznie. Okoliczność ta uniemożliwia nadanie przedmiotowemu zażaleniu dalszego biegu, czyniąc koniecznym jego odrzucenie na podstawie art. 178 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a.

Podkreślić w tym miejscu wypada, że Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale siedmiu sędziów z dnia 18 grudnia 2013 r. (sygn. akt I OPS 13/13, publ. ONSAiWSA 2014/3/39), stwierdził, że niedołączenie przez stronę skarżącą zgodnie z art. 47 § 1 p.p.s.a. wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników jest brakiem formalnym, o którym mowa w art. 49 § 1 w związku z art. 57 § 1 p.p.s.a., uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd. W ocenie Sądu orzekającego w niniejszej sprawie nie może budzić wątpliwości, iż przytoczony pogląd należy odnosić również do zażaleń składanych na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych, skoro w zakresie obowiązku załączenia do pisma odpowiedniej ilości jego odpisów zażalenie winno spełniać takie same wymogi, jak skarga.

Z powyższych względów orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.