II SA/Lu 682/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - OpenLEX

II SA/Lu 682/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1762638

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 17 lipca 2015 r. II SA/Lu 682/14

UZASADNIENIE

Sentencja

Starszy Referendarz Sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie - Anna Puton-Mazurkiewicz po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku adwokata J. P. o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi M. M. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwrotu nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego postanawia: przyznać adwokatowi J. P. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie) tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu łącznie kwotę 151,80 zł (sto pięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy), na którą składa się: kwota 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, w tym 27,60 zł (dwadzieścia siedem złotych i sześćdziesiąt groszy) należnego podatku od towarów i usług oraz kwota 4,20 zł (cztery złote i dwadzieścia groszy) tytułem zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków.

Uzasadnienie faktyczne

Wyznaczony przez Okręgową Radę Adwokacką w (...) pełnomocnikiem strony skarżącej adwokat J. P. w dniu 14 lipca 2015 r. złożył opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej zawierającą również wniosek o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w związku ze sporządzeniem tej opinii. Złożony wniosek zawierał oświadczenie, że opłaty nie zostały zapłacone w całości lub w części. Ponadto pełnomocnik strony dołączył pocztowe potwierdzenie nadania przesyłki listowej poleconej, które stanowi dowód przesłania stronie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

Zgodnie z art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), zwanej dalej p.p.s.a., wyznaczony adwokat (...) otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Stosownie do § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 461), dalej jako rozporządzenie, stawka minimalna w postępowaniu przed sądami administracyjnymi za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 50% stawki minimalnej, określonej w pkt 1 (wynoszącej stosownie do § 18 ust. 1 pkt 1 lit. c - 240 zł), a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Zatem wynagrodzenie adwokata za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej, który prowadził sprawę w I instancji, wynosi 120 złotych netto. Wynagrodzenie to należy powiększyć o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 23%, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego wyżej rozporządzenia w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Stąd kwota należna pełnomocnikowi z tytułu jego wynagrodzenia wynosi 147,60 złotych (120 zł + 27,60 zł należnego podatku od towarów i usług).

Kwota kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ulega zwiększeniu o 4,20 zł tytułem zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków adwokata (§ 19 pkt 2 rozporządzenia), z uwagi na poniesione koszty korespondencji.

Mając powyższe na uwadze oraz na podstawie art. 250, art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. w związku z § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, § 2 ust. 3 i § 19 pkt 2 rozporządzenia, należało orzec jak na wstępie.

Art. 210.

§ 1.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.