II SA/Lu 680/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2643047

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 kwietnia 2019 r. II SA/Lu 680/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Grzegorz Grymuza.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 10 kwietnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. R. i A. R. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowalnego - w zakresie skargi kasacyjnej D. R. i A. R. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2019 r. sygn. akt II SA/Lu 680/18 postanawia odrzucić skargę kasacyjną A. R.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2018 r. sygn. akt II SA/Lu 680/18 - wydanym na rozprawie - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę D. R. i A. R. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowalnego.

W dniu 27 grudnia 2018 r. (data nadania - k. 74 akt sądowych) wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia powyższego wyroku złożył skarżący D. R. (reprezentowany przez adwokata D. P.). Skarżąca A. R. nie złożyła natomiast takiego wniosku.

W dniu 8 lutego 2019 r. doręczono pełnomocnikowi skarżącego D. R. odpis ww. wyroku z uzasadnieniem (potwierdzenie odbioru - k. 98 akt sądowych).

W dniu 11 marca 2019 r. (data nadania - k. 106 akt sądowych) adwokat D. P. złożył do tutejszego Sądu skargę kasacyjną od wyroku z dnia z dnia 20 grudnia 2018 r., oznaczając jako strony skarżące kasacyjnie zarówno D. R., jak i A. R.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna A. R. podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 173 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie (z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art. 58 § 1 pkt 2-4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3) przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.

Uwzględniając treść powyższego przepisu należy stwierdzić, że warunkiem wniesienia skargi kasacyjnej jest uprzednie doręczenie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem stronie, która się o to zwróciła. Warunek ten podyktowany jest okolicznością, iż skarga kasacyjna musi być oparta na konkretnych podstawach, którymi NSA jest związany przy rozpoznaniu sprawy. Bez lektury uzasadnienia nie sposób formułować zarzutów naruszenia prawa materialnego lub procesowego. Ponadto dopiero od chwili doręczenia wyroku z uzasadnieniem rozpoczyna bieg termin do wniesienia skargi kasacyjnej (art. 177 § 1 i 2 p.p.s.a.).

W świetle powyższego w niniejszej sprawie legitymowanym do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 20 grudnia 2018 r. jest jedynie D. R., albowiem tylko ten skarżący złożył w ustawowym terminie stosowny wniosek o sporządzenie i doręczenie mu uzasadnienia wyroku. Skarżąca A. R. nie złożyła natomiast takiego wniosku, w związku z czym nie można przyjąć, że jest legitymowana do wniesienia skargi kasacyjnej.

Mając powyższe na uwadze Sąd, na mocy art. 178 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.