II SA/Lu 667/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3047018

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 12 lutego 2020 r. II SA/Lu 667/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 12 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. W. i M. W. na decyzję Wojewody z dnia (...) (...) r. znak: (...) w przedmiocie odmowy zwrotu wywłaszczonej nieruchomości postanawia odrzucić skargę K. W.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 listopada 2019 r., wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skarga K. W. i M. W. reprezentowanych przez ad Z., na decyzję Wojewody z dnia (...) r. znak: (...) utrzymującą w mocy decyzję Starosty L. z dnia (...) o odmowie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości przy ul. (...) oraz ul. (...) w L.

Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 14 listopada 2019 r., pełnomocnik skarżących został wezwany do złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania skarżących przed wojewódzkim sądem administracyjnym oraz do wskazania numerów PESEL skarżących.

Pomimo prawidłowego doręczenia powyższego wezwania, pełnomocnik skarżących nie złożył pełnomocnictwa, co skutkowało wydaniem przez Sąd postanowienia w dniu 30 grudnia 2019 r., o odmowie dopuszczenia ad Z. do udziału w sprawie w charakterze pełnomocnika skarżących.

Następnie zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału, skarżący zostali wezwani do podpisania skargi oraz do wskazania numerów PESEL.

Skarżący M. W. w terminie otwartym do wykonania wezwania, uzupełnił braki formalne skargi, natomiast skarżąca K. W. pomimo, że nadesłała pismo ze wskazaniem numeru PESEL do dnia dzisiejszego nie podpisała skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył co następuje.

Skarga podlega odrzuceniu wobec niewykonania wezwania do uzupełnienia jej braków formalnych.

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. - Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej zwana p.p.s.a.), sąd odrzuca skargę, jeżeli w wyznaczonym terminie strona nie uzupełni jej braków formalnych. Jednocześnie, odrzucenie skargi może nastąpić na posiedzeniu niejawnym (art. 58 § 3 p.p.s.a.). Tego rodzaju brakiem formalnym, który stanowi przesłankę odrzucenia skargi jest m.in. brak podpisu na skardze, który zgodnie z treścią art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. winien być złożony przez stronę, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W przedmiotowej sprawie zarządzeniem z dnia 12 grudnia 2019 r. wezwano K. W. i M. W. do usunięcia braków formalnych skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi (art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.) poprzez podpisanie skargi i wskazanie numerów PESEL. Skarżąca K. W. nie wykonała skierowanego do niej wezwania do podpisania skargi.

Z kolei skarżący - M. W., wprawdzie uzupełnił braki formalne, ale zrobił to tylko w swoim imieniu, nie złożył bowiem pełnomocnictwa, które umocowywałoby go do reprezentowania K. W.

W związku z powyższym uznano, że nie uzupełniono braków formalnych skargi w stopniu powodującym możność nadania jaj dalszego biegu, zatem na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy p.p.s.a., skarga K. W. podlega odrzuceniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.