II SA/Lu 656/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3047023

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 5 lutego 2020 r. II SA/Lu 656/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 5 lutego 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi (...) Sp. z o.o. w (...) na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla realizacji przedsięwzięcia postanawia

I. umorzyć postępowanie;

II. zasądzić na rzecz skarżącej spółki (...) Sp. z o.o. w (...) od Samorządowego Kolegium Odwoławczego kwotę 480 (czterysta osiemdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Spółka (...) Sp. z o.o. w O. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2019 r., nr (...) w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody dla realizacji przedsięwzięcia.

W odpowiedzi na skargę organ wskazał, że uwzględnił - w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2325), dalej jako "p.p.s.a." - żądanie skargi w całości, uchylając postanowieniem z dnia (...) listopada 2019 r., znak: SKO. (...) zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające je postanowienie Wójta Gminy (...) z dnia (...) września 2019 r., znak: (...)

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Postępowanie podlega umorzeniu.

Zgodnie bowiem z art. 54 § 3 p.p.s.a. organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości w terminie trzydziestu dni od dnia jej otrzymania. Wskutek wyeliminowania z obrotu prawego zaskarżonego postępowanie staje się zatem bezprzedmiotowe i podlega umorzeniu na podstawie art. 161 p.p.s.a.

Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie.

Przedmiotem skargi było bowiem postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) września 2019 r. utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy (...) z dnia (...) września 2019 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą "Kopalnia piasku (...) (...) gm. (...)" do czasu wyznaczenia przez Sąd Rejonowy L. - W. z siedzibą w Ś. kuratora spadku po zmarłych stronach postępowania.

Po wniesieniu skargi, organ w trybie przytoczonego art. 54 § 3 p.p.s.a. wydał postanowienie z dnia (...) listopada 2019 r., którym uchylił zaskarżone postanowienie i postanowienie organu I instancji.

W związku z uwzględnieniem żądania skarżącej przez organ, Sąd - na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. - umorzył postępowanie, przy czym o kosztach orzekł na podstawie art. 201 § 1 i art. 205 § 2 p.p.s.a., w świetle którego zwrot kosztów przysługuje skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania w przyczyny określonej w art. 54 § 3 p.p.s.a.; zwrot kosztów objął wynagrodzenie adwokata reprezentującego skarżącą tj. 480 zł - § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1800 z późn. zm.).

Z tych względów orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.