Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2756809

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 4 grudnia 2019 r.
II SA/Lu 637/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Asesor WSA Jerzy Parchomiuk.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 4 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Cz. Sz. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) r. do Sądu wpłynęła skarga Cz. Sz. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z (...) r., w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania.

W piśmie procesowym z (...) r. skarżący oświadczył, że cofa skargę wniesioną w rozpoznawanej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej jako: p.p.s.a.), skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Z kolei zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

W ocenie Sądu, w rozpoznawanej sprawie nie zachodzą okoliczności wskazujące na to, że cofnięcie skargi zmierza do obejścia prawa lub spowoduje utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Dlatego też - stosownie do powołanego art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. - postępowanie należało umorzyć.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.