II SA/Lu 635/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2379795

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 25 października 2017 r. II SA/Lu 635/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy w formie obiadów barowych; w zakresie wniosku skarżącej o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Lu 635/15 postanawia odmówić sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 141 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku nie jest sporządzane z urzędu, uzasadnienie to sporządza się jedynie na wniosek strony. Strona winna złożyć wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku oddalającego skargę, wydanego na posiedzeniu niejawnym, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia jej odpisu sentencji wyroku.

W niniejszej sprawie wyrokiem z dnia 14 marca 2016 r., sygn. akt II SA/Lu 635/15, wydanym na posiedzeniu niejawnym w trybie uproszczonym, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie oddalił skargę R. O. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie przyznania pomocy w formie obiadów barowych. Odpis sentencji wyroku został doręczony w dniu 4 kwietnia 2016 r. w trybie art. 73 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (k. 66 akt sądowych).

Siedmiodniowy termin na złożenie wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku upłynął stronie w dniu 11 kwietnia 2016 r. Natomiast jak wynika z akt sprawy skarżąca powyższy wniosek wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożyła w dniu 29 maja 2017 r. Następnie postanowieniem z dnia 14 czerwca 2017 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odrzucił wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia, a Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 15 września 2017 r. sygn. akt I OZ 1304/17, oddalił zażalenie skarżącej na to postanowienie.

Wobec tych ustaleń - na podstawie art. 141 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - należało odmówić sporządzenia i doręczenia uzasadnienia wyroku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.