Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2840400

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 18 listopada 2015 r.
II SA/Lu 627/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 18 listopada 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z skargi (...) Spółki z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w L. z dnia (...) r., znak: (...) w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia uchylić postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie stwierdzenia prawomocności postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 14 października 2015 r.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.