Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2105090

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 10 sierpnia 2016 r.
II SA/Lu 599/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 10 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi T. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., znak: (...), w przedmiocie świadczeń z pomocy społecznej - w zakresie wniosku T. W. o przyznanie prawa pomocy postanawia umorzyć postępowanie o przyznanie prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

W skardze złożonej w dniu (...) r. (data nadania) T. W. zwróciła się o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata.

Postanowieniem z dnia (...) r. referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie ustanowił skarżącej adwokata, którego Okręgowa Rada Adwokacka wyznaczyła w osobie (...) A. S.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2016 r. oddalił skargę T. W. oraz przyznał wskazanemu pełnomocnikowi wynagrodzenia za udział w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji.

Następnie pełnomocnik skarżącej sporządził opinię o braku podstaw do złożenia skargi kasacyjnej od wskazanego wyroku, za co postanowieniem referendarza sądowego z dnia (...) r. otrzymał należne wynagrodzenie.

W dniu (...) r. skarżąca zwróciła się o przyznanie prawa pomocy poprzez ustanowienie radcy prawnego podając, że jest osobą samotnie gospodarującą, nie posiadającą żadnych zasobów finansowych ani majątku. Źródłem utrzymania skarżącej jest emerytura w kwocie 530 zł netto.

Postanowieniem z dnia (...) r. referendarz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie umorzył postępowanie z wniosku o przyznanie skarżącej prawa pomocy. Odpis tego postanowienia doręczono skarżącej w dniu (...) r.

W dniu (...) r. skarżąca wniosła sprzeciw od tego postanowienia, wskazując, że wniosek o prawo pomocy złożyła - zgodnie z pouczeniem Sądu - w celu sporządzenia skargi kasacyjnej, po doręczeniu jej opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., to jest w brzmieniu obowiązującym w dacie wszczęcia postępowania sądowego w niniejszej sprawie; dalej: p.p.s.a.), wobec wniesienia sprzeciwu w terminie, postanowienie z dnia (...) r. utraciło moc. Sprawa podlega zatem rozpoznaniu przez Sąd na posiedzeniu niejawnym.

Zgodnie z art. 249a p.p.s.a. jeżeli strona cofnie wniosek lub rozpoznanie wniosku stało się zbędne, postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy umarza się.

W ocenie Sądu, nie budzi wątpliwości, że w niniejszej sprawie zachodziła podstaw do umorzenia postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy. Poza sporem jest bowiem, że prawomocnym postanowieniem z dnia (...) r. referendarz sądowy przyznał skarżącej prawo pomocy w zakresie obejmującym ustanowienia profesjonalnego pełnomocnika (adwokata) z urzędu. Stronie zostało już przyznane prawo pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu, a zatem ponowny wniosek w tym przedmiocie jest bezprzedmiotowy. Podkreślenia wymaga, że skarżąca nie może ponownie ubiegać się w tej samej sprawie o przyznanie prawa pomocy.

Na marginesie należy zauważyć, że niezadowolenie skarżącej z oceny zasadności złożenia środka zaskarżenia od wyroku Sądu wydanego w niniejszej sprawie, która to ocena dokonana została przez ustanowionego w ramach prawa pomocy pełnomocnika skarżącej, nie daje podstaw do zmiany przyznanego przez Sąd - w tym zakresie - prawa pomocy.

Ponadto wskazać trzeba, że w piśmie z dnia (...) r. (do którego treści odwołuje się skarżąca w swym sprzeciwie) Sąd błędnie pouczył skarżącą o treści art. 177 § 4 p.p.s.a. Przepis ten, w myśl art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658), ma zastosowanie wyłącznie w postępowaniach sądowoadministracyjnych, wszczętych po dniu 15 sierpnia 2015 r. Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte przed tą datą (skarga została złożona w dniu 24 lipca 2015 r.), a zatem wskazany przepis nie może być stosowany w tej sprawie. Oczywistym jest zaś, że błędne pouczenie nie może dawać stronie uprawnień nieprzewidzianych w przepisach prawa (zob. postanowienie NSA z dnia 1 lipca 1998 r., II SA 230/97).

Z tych wszystkich względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.