II SA/Lu 568/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2623201

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 16 października 2018 r. II SA/Lu 568/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sędziowie WSA: Robert Hałabis (spr.), Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 2 października 2018 r. sprawy ze skargi Gminy na rozstrzygniecie nadzorcze Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały nr (...) Rady Gminy w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca G. P. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody z dnia (...) kwietnia 2018 r. (nr (...)) stwierdzające nieważność uchwały Rady G. P. z dnia (...) marca 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie G. P. w 2018 r.

We wnioskach skargi skarżąca domagała się uchylenia rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody, jako nie znajdującego uzasadnienia w okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy.

W odpowiedzi na skargę Wojewoda podtrzymał stanowisko zawarte w rozstrzygnięciu nadzorczym i wniósł o oddalenie skargi.

Na rozprawie w dniu (...) października 2018 r. pełnomocnik organu nadzoru zmienił stanowisko względem wniesionej skargi w ten sposób, że domagał się przede wszystkim jej odrzucenia na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym z uwagi na brak uchwały skarżącej o zaskarżeniu do sądu rozstrzygnięcia nadzorczego, ewentualnie zaś wniósł o jej oddalenie jako skargi bezzasadnej (protokół rozprawy - k. 29 akt sądowych).

Na wskazanej rozprawie, na której nastąpiło zamknięcie rozprawy, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zobowiązał G. P. do nadesłania w terminie 3 dni uchwały wydanej w trybie 98 ust. 3 ustawy z dnia (...) marca 1990 r. o samorządzie gminnym, uprawniającej ją do wniesienia skargi sądowoadministracyjnej w niniejszej sprawie.

Wezwanie to zostało doręczone skarżącej w dniu (...) października 2018 r. (dowód doręczenia - k. 31 akt sądowych), jednakże zobowiązana wezwaniem strona w zakreślonym terminie w ogóle nie odniosła się do tego wezwania i nie nadesłała żądanej uchwały.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skargę w tej sprawie podlega odrzuceniu.

Na wstępie wymaga zwrócenia uwagi, że Sąd z urzędu na każdym etapie postępowania sądowego bada w pierwszej kolejności dopuszczalność wniesienia skargi poprzez ustalenie, czy nie zachodzą przesłanki do jej odrzucenia enumeratywnie wymienione w art. 58 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 - dalej jako "p.p.s.a.).

Stosownie natomiast do przepisu art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm. - dalej jako "u.s.g"), rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące gminy, w tym rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 96 ust. 2 i art. 97 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie art. 89, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia. Według zaś 98 ust. 3 u.s.g., do złożenia skargi uprawniona jest gmina lub związek międzygminny, których interes prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do wniesienia skargi jest uchwała lub zarządzenie organu, który podjął uchwałę lub zarządzenie albo którego dotyczy rozstrzygnięcie nadzorcze.

Z powołanych uregulowań wynika zatem, że wskazana w art. 98 ust. 3 u.s.g. uchwała stanowi materialnoprawną podstawę do wniesienia skargi, gdyż stanowi upoważnienie do podejmowania czynności procesowych zmierzających do uchylenia lub pozbawienia znaczenia prawnego rozstrzygnięcia organu nadzoru. Obowiązek podjęcia uchwały lub wydania zarządzenia ma więc na celu zapewnienie takiego stanu rzeczy, że przed wniesieniem skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, organ jednostki samorządu terytorialnego, którego akt został unieważniony (stwierdzono jego nieważność) podejmie wewnętrzne rozstrzygnięcie, że nie zgadza się z rozstrzygnięciem nadzorczym i należy wnieść skargę do sądu administracyjnego.

W przeszłości w orzecznictwie sądów administracyjnych występowały istotne rozbieżności w zakresie zagadnienia terminu podjęcia uchwały o wniesieniu do sądu administracyjnego skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, w szczególności czy powinna ona zostać podjęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego, czy też wystarczające jest jej podjęcie przed wydaniem przez sąd administracyjny orzeczenia na skutej wniesionej skargi.

Tego rodzaju rozbieżności zostały już przesądzone. Jeszcze w uprzednio obowiązującym stanie prawnym zwrócono uwagę, że uchwała rady gminy o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody, jako podstawa materialnoprawna skargi, może być przedłożona w postępowaniu sądowoadministracyjnym do dnia wydania orzeczenia rozstrzygającego o zasadności skargi (zob. postanowienie Sądu Najwyższego Izba Pracy z dnia 7 lipca 1994 r., sygn. akt III ARN 42/94). Takie stanowisko - na podstawie obecnie obowiązującego stanu prawnego - jest już ugruntowane (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 stycznia 2011 r., sygn. akt II OSK 2450/10 oraz postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2012 r., sygn. akt I OSK 106/12), według którego, gmina może podjąć uchwałę, o której mowa w art. 98 ust. 3 u.s.g., także po upływie terminu przepisanego do złożenia przez nią skargi; złożenie uchwały do sądu przed dniem wydania orzeczenia kończącego postępowanie winno zatem powodować skutek w postaci uznania przez sąd, iż złożona przez stronę skarga nie jest już obciążona tego rodzaju brakiem, a w konsekwencji jej merytorycznym rozpoznaniem.

Mając powyższe rozważania na względzie należało zatem przyjąć, że skarga wniesiona do sądu administracyjnego przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego (radę gminy) nawet w przewidzianym przez art. 98 ust. 1 u.s.g 30-dniowym terminie, nie może zostać uznana za wniesioną skutecznie, jeżeli w ogóle nie została podjęta uchwała organu tej jednostki o skierowaniu skargi do sądu administracyjnego. W takiej sytuacji wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, bez załączenia uchwały rady gminy o wniesieniu skargi stanowi o jej niedopuszczalności na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a., który może być jednak uzupełniony na wezwanie Sądu w zakreślonym terminie, pod rygorem odrzucenia skargi.

Skoro zatem w rozpoznawanej sprawie strona skarżąca została zobowiązana do usunięcia braku skargi, poprzez złożenie uchwały wydanej w trybie art. 98 ust. 3 u.s.g., a nałożonego obowiązku w zakreślonym terminie nie wykonała, czyni to skargę niedopuszczalną (art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a.), co skutkuje jej odrzuceniem.

Mając powyższe rozważania na względzie, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - na podstawie art. 58 § 1 pkt 6 p.p.s.a. w związku z art. 58 § 3 zd. 1 p.p.s.a. - obowiązany był skargę odrzucić, o czym orzekł w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.