Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2105081

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2016 r.
II SA/Lu 564/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Prokuratora Rejonowego na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stypendium sportowego; w zakresie wniosku O. D o dopuszczenie do udziału w postępowaniu sądowoadministracyjnym postanawia odmówić O.D. dopuszczenia do udziału w sprawie w charakterze uczestnika postępowania sądowoadministracyjnego.

Uzasadnienie faktyczne

Prokurator Rejonowy wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na uchwałę Sejmiku Województwa z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie stypendium sportowego.

O. D. reprezentowany przez ojca J. D. w dniu 9 czerwca 2016 r. złożył "wniosek o przyłączenie się do postępowania skargowego, ze względu na posiadanie interesu prawnego". Strona powołując się na art. 3 § 1 i § 2 pkt 5, art. 32, 33, 50 i 51 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w zw. z art. 299 k.p.c. wniosła o umożliwienie uczestnictwa na prawach strony w skardze złożonej przez Prokuratora, ewentualnie w sytuacji nieuwzględnienia powyższego, o dopuszczenie do udziału zainicjowanego przez Prokuratora postępowania sądowego, na zasadzie interwenienta ubocznego, który posiada interes prawnym w rozstrzygnięciu tego postępowania. Ponadto O. D. wskazał, że gdyby Sąd uznał, że jego przyłączenie się do sprawy jest niezasadne i nieuprawnione, to wniósł, by przy rozpatrywaniu sprawy uwzględnić przedstawione przez niego zarzuty dotyczące naruszeń i uchybień prawa.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 33 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) dalej "p.p.s.a.", udział w charakterze uczestnika postępowania może zgłosić osoba, która nie brała udziału w postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego.

W pierwszej kolejności należy wskazać, że procedura podejmowania zaskarżonej uchwały w przedmiocie stypendium sportowego nie jest określona przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego, lecz ustawą normującą materię należącą do ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715).

W przedmiotowej sprawie nie mamy do czynienia z załatwieniem sprawy administracyjnej po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego (nawet w szerokim znaczeniu tego pojęcia) w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego. Postępowanie takie jest bowiem odrębnym postępowaniem, którego zakres reguluje ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa oraz ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Odrębność tego postępowania dotyczy nie tylko podjęcia uchwały w sprawie stypendium sportowego, ale także wniesienia do wojewódzkiego sądu administracyjnego skargi na tę uchwałę na podstawie przepisów ustawy o samorządzie województwa.

Wniesienie skargi na uchwałę organu jednostki samorządu terytorialnego (w tym wypadku organu województwa) przez Prokuratora skutkuje określonymi konsekwencjami w postaci braku konieczności poprzedzenia skargi wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa w zw. z art. 52 § 1 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie postępowanie toczy się na skutek skargi wniesionej jedynie przez Prokuratora i to powoduje, że brak jest podstaw do dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym innego pomiotu, niż wnoszący skargę na akt prawa miejscowego. Jak podnosi się w orzecznictwie sądów administracyjnych nie mogą brać w nim udziału inne podmioty, nawet wtedy gdy wynik tego postępowania dotyczy ich interesu prawnego (postanowienia NSA z dnia 29 stycznia 2014 r., sygn. akt II OZ 64/14 oraz z dnia 29 września 2010 r., sygn. akt II OZ 899/10, publ. Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych). Zatem osoba trzecia, która powołuje się na swój interes prawny, (...) nie może na gruncie przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - zostać uczestnikiem postępowania na prawach strony. Sądownictwo administracyjne nie zna instytucji interwenienta ubocznego (wyrok NSA z 10 maja 2006 r., sygn. akt I OSK 298/06, publ. CBOSA).

Oznacza to, że wnioskodawca nie może być uznany ani za osobę, która brała udział w postępowaniu administracyjnym w rozumieniu art. 33 § 1 p.p.s.a. ani też za osobę, która może żądać dopuszczenia do udziału w postępowaniu sądowym w charakterze uczestnika na podstawie § 2 tego artykułu. W konsekwencji wniosek O. D. o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu w charakterze uczestnika postępowania należało oddalić.

W takim stanie rzeczy, na podstawie art. 33 § 2 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.