Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 989326

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 19 lutego 2009 r.
II SA/Lu 563/08

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Erwin Srebrny.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 19 lutego 2009 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L.R., T.R. i B.B. na decyzję Wojewody z dnia (...) 2008 r., nr (...) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości - w zakresie wniosku adwokata (...) o przyznanie kosztów tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu; postanawia:

przyznać adwokatowi (...) wynagrodzenie w kwocie 146,40 zł (sto czterdzieści sześć zł 40/100, w tym podatek od towarów i usług w wysokość 26,40 zł) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, które wypłacić z kasy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 4 listopada 2008 r. (tom I, k. 157) przyznano skarżącemu T.R. prawo pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata. W wykonaniu powyższego postanowienia, Okręgowa Rada Adwokacka zawiadomiła tut. sąd, że w sprawie niniejszej pełnomocnikiem skarżącego został wyznaczony adwokat (...), któremu skarżący udzielił stosownego pełnomocnictwa (tom I, k. 200). W dniu 18 lutego 2009 r. do sądu wpłynęła opinia pełnomocnika skarżącego o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 15 stycznia 2008 r. oddalającego skargę wraz z wnioskiem o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu według norm przepisanych. Niniejszy wniosek zawierał oświadczenie pełnomocnika, iż koszty te nie zostały zapłacone ani w całości ani w części.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy stwierdził, co następuje:

W myśl art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a." wyznaczony adwokat (...) otrzymuje wynagrodzenie odpowiednio według zasad określonych w przepisach o opłatach za czynności adwokatów (...) w zakresie ponoszenia kosztów nieopłaconej pomocy prawnej oraz zwrotu niezbędnych i udokumentowanych wydatków. Do czynności, o których mowa w tym przepisie, należy także sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Stosownie o przepisu § 18 ust. 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) stawki minimalne w postępowaniu przed sądami administracyjnymi obejmują także stawkę za sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej. Stawka ta według tego przepisu, wynosi 50% stawki minimalnej określonej w pkt 1, a jeżeli nie prowadził sprawy ten sam adwokat w drugiej instancji - 75% tej stawki, w obu przypadkach nie mniej niż 120 zł. Wynagrodzenie adwokata (stawka minimalna), który prowadził już tę sprawę w I instancji wynosi 120 zł. Wynagrodzenie to powinno być powiększone o stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 22%, zgodnie z § 2 ust. 3 powołanego rozporządzenia w sprawie opłat za czynności adwokackie (...) w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr. 54, poz. 535 ze zm.). Stąd kwota należna pełnomocnikowi z tytułu jego wynagrodzenia wynosi 146,40 zł (120 zł + 26,40 zł podatku od towarów i usług).

Biorąc więc powyższe pod uwagę działając, na podstawie art. 258 § 2 pkt 8 p.p.s.a. należało orzec jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.