Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769996

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 18 stycznia 2011 r.
II SA/Lu 549/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi k.c., H. C., J. C., T. C., R. H., W. H., H. L. i Z. S. oraz skargi Gminy na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości - w zakresie zwrotu opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem postanawia: zwrócić z urzędu skarżącej Gminie kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonej opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu spraw ze skargi k.c., H. C., J. C., T. C., R. H., W. H., H. L. i Z. S. oraz skargi Gminy na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwrotu części wywłaszczonej nieruchomości, oddalił skargę Gminy, uchylił zaskarżoną decyzję w części utrzymującej w mocy decyzję Starosty z dnia (...) r. nr (...), w zakresie pkt VI tejże decyzji, co do kwoty 78 600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) złotych, orzekł, że zaskarżona decyzja w części uchylonej niniejszym wyrokiem nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się wyroku oraz zasądził od Wojewody na rzecz k.c., H. C., J. C., T. C., R. H., W. H., H. L. i Z. S. kwotę 457 (czterysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania.

W dniu 12 listopada 2008 r. do Sądu wpłynął wniosek pełnomocnika skarżącej Gminy o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku i doręczenie na jego adres wyroku wraz z uzasadnieniem. Do wniosku dołączono dowód uiszczenia opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem w wysokości 100 zł.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z przepisem art. 225 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako "ustawa", opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt. W myśl zaś art. 234 § 3 ustawy nie pobiera się opłaty kancelaryjnej za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, podlegający doręczeniu z urzędu.

Zgodnie z art. 141 § 1 i 2 ustawy uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie czternastu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z tym, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku.

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale z dnia 11 grudnia 2006 r. (I FPS 3/06, ONSAiWSA 2007, nr 1, poz. 1) wyjaśnił, iż obowiązek sporządzenia uzasadnienia wyroku z urzędu wynikający z art. 141 § 1 ustawy dotyczy także sytuacji, w której na podstawie art. 111 § 2 ustawy sąd połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia kilka oddzielnych spraw pozostających w związku i w niektórych z nich skargi oddalił. W takim przypadku przepis art. 141 § 2 tej ustawy nie ma zastosowania.

Sytuacja taka zachodzi w rozpoznawanej sprawie.

Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2010 r. Sąd na podstawie art. 111 § 2 ustawy połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę ze skargi k.c., H. C., J. C., T. C., R. H., W. H., H. L. i Z. S. (II SA/Lu 549/10) oraz sprawę ze skargi Gminy (II SA/Lu 550/10). Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2010 r. Sąd oddalił skargę Gminy oraz uchylił zaskarżoną decyzję Wojewody w części utrzymującej w mocy decyzję Starosty z dnia (...) r. nr (...), w zakresie pkt VI tejże decyzji, co do kwoty 78 600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) złotych. Uzasadnienie wyroku w tej sprawie zostanie zatem sporządzone i doręczone stronom z urzędu.

Opłata kancelaryjna za odpis orzeczenia z uzasadnieniem wniesiona przez skarżącą Gminę podlega więc zwrotowi skarżącej na jej koszt na podstawie art. 225 w zw. z art. 234 § 3 ustawy.

Z powyższych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.