Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769990

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 14 września 2010 r.
II SA/Lu 543/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. G. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki części obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 19 sierpnia 2010 r. M. G. wezwany został do uiszczenia wpisu od skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki części obiektu budowlanego w terminie 7 dni od doręczenia wezwania pod rygorem odrzucenia skargi.

Wezwanie zostało doręczone skarżącemu w dniu 27 sierpnia 2010 r.

Skarżący nie uiścił wpisu od skargi w wyznaczonym terminie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 230 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym w danej instancji pobiera się wpis stosunkowy lub stały, przy czym, stosownie do treści art. 230 § 2 p.p.s.a., pismem takim jest w szczególności skarga.

W myśl art. 220 § 1 w zw. z § 3 p.p.s.a., sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W takim przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego skargę, aby pod rygorem jej odrzucenia przez sąd uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania.

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której, pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

W niniejszej sprawie wskazany w wezwaniu termin uiszczenia wpisu upłynął bezskutecznie, wobec czego skargę M. G. należało odrzucić na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.