Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769989

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 2 grudnia 2010 r.
II SA/Lu 541/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor (sprawozdawca).

Sędziowie: NSA Grażyna Pawlos-Janusz, WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi B. Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r. Nr (...) w przedmiocie: świadczenia pielęgnacyjnego postanawia umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

B. Ł. zaskarżyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu z dnia 22 lipca 2010 r. utrzymującą w mocy decyzję Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. odmawiająca przyznania jej świadczenia pielęgnacyjnego z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy w związku z opieką nad matką.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zamościu działając w ramach uprawnień wynikających z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej p.p.s.a., uwzględniło skargę w całości decyzją z dnia 18 listopada 2010 r. w ten sposób, że uchyliło decyzję organu I instancji i przyznało skarżącej świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł miesięcznie od dnia 1 maja 2010 r.

Uwzględnienie żądania skargi przez organ administracji publicznej czyni więc postępowanie w niniejszej sprawie bezprzedmiotowym, co skutkuje jego umorzeniem na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z tego względu orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.