Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769988

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 9 września 2010 r.
II SA/Lu 540/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. C. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 20 lipca 2010 r. E. C. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nakazania rozbiórki obiektu budowlanego.

Zarządzeniem z dnia 17 sierpnia 2010 r. skarżący został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 500 zł oraz do usunięcia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 6 odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych. Odpis zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu oraz wezwanie do złożenia odpisów skargi zostały doręczone skarżącemu prawidłowo w dniu 25 sierpnia 2010 r. (k.12). Mimo upływu zakreślonego terminu skarżący nie wpłacił żądanej kwoty ani nie usunął braków formalnych skargi.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu. Ponadto stosownie do art. 58 § 1 pkt 3 powołanej ustawy, sąd odrzuca skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Skarżący, pouczony prawidłowo o skutkach niedochowania wezwaniu do uiszczenia wpisu od skargi oraz do uzupełnienia braków formalnych skargi, w zakreślonym terminie, który upłynął w dniu 1 września 2010 r. nie uiścił wpisu ani nie złożył wymaganych odpisów skargi.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.