Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508944

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
II SA/Lu 535/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. K. na uchwałę Rady Miasta z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - w zakresie wniosku skarżącego o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały postanawia odmówić wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżący wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na wskazaną w sentencji uchwałę Rady Miasta domagając się stwierdzenia jej nieważności w całości. Zarzucił bezpodstawne przeznaczenie w planie jego działki nr (...) ark. (...) (położonej - jak wynika z akt - w terenie oznaczonym symbolem G.U/Z 01) pod schronisko dla zwierząt.

W skardze zawarł ogólnie sformułowany wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej uchwały.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Wniosek nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z treścią art. 61 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.) - zwanej dalej "p.p.s.a.", po przekazaniu sądowi skargi, sąd może na wniosek skarżącego wydać postanowienie o wstrzymaniu wykonania w całości lub części aktu lub czynności, o których mowa w § 1, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, z wyjątkiem przepisów prawa miejscowego, które weszły w życie, chyba że ustawa szczególna wyłącza wstrzymanie ich wykonania.

Przedmiotem zaskarżenia w niniejszej sprawie jest uchwała Rady Miasta z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta - etap I.

Zgodnie natomiast z art. 14 ust. 8 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego.

Zaskarżona uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa z (...) r. pod poz. (...) i weszła w życie z dniem 24 grudnia 2017 r.

Treść art. 61 § 3 p.p.s.a. w sposób jednoznaczny i niebudzący wątpliwości wyłącza możliwość wstrzymania wykonania aktu prawa miejscowego, który wszedł w życie, niezależnie od podnoszonych w odniesieniu do treści tego aktu argumentów (por. np. postanowienie NSA z 28 października 2016 r., sygn. akt I OSK 2187/16; postanowienie WSA w Łodzi z 8 sierpnia 2017 r., sygn. akt II SA/Łd 323/17).

Wprawdzie wyrokiem z dnia 26 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Lu 269/18 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w części (która nie obejmowała jednak terenu G.U/Z 01, w którym położona jest działka skarżącego), to jednak wyrok ten jest nieprawomocny, co oznacza, że zaskarżona uchwała w całości obowiązuje.

Z uwagi na powyższe Sąd, na podstawie art. 61 § 3 i 5 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.