Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769982

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
II SA/Lu 527/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Ibrom.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. S. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

K. S. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie odszkodowania za nieruchomość zajętą pod drogę.

Zarządzeniami z dnia 9 sierpnia 2010 r. doręczonymi skarżącej w dniu 16 sierpnia została ona wezwana do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 200 zł oraz do uzupełnienia braku formalnego skargi poprzez złożenie 1 odpisu skargi w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi. Termin do uczynienia zadość powyższym obowiązkom upłynął w dniu 23 sierpnia 2010 r.

Pomimo upływu zakreślonego terminu zarówno wpis od skargi nie został uiszczony, jak i nie uzupełniono braków, do których skarżąca została wezwana.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako: "ustawa", sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona opłata sądowa. Opłatą sądową jest między innymi wpis od skargi (art. 212 § 1 ustawy. Skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu (art. 220 § 3 ustawy).

Z kolei art. 58 § 1 pkt 3 ustawy stanowi, że skarga podlega odrzuceniu również w sytuacji, w której nie uzupełniono w wyznaczonym terminie jej braków formalnych.

Skarżąca została prawidłowo wezwana do uiszczenia wpisu od skargi oraz uzupełnienia jej braku formalnego, w tym została pouczona o konsekwencjach niedopełnienia powyższych obowiązków. W wyznaczonym terminie nie uiściła jednak wymaganego wpisu ani nie złożyła odpisów skargi. Niewykonanie tych obowiązków przez skarżącą zobowiązywało sąd do odrzucenia złożonej przez nią skargi.

Mając na uwadze powyższe, na mocy art. 220 § 3 oraz art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy, orzeczono jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.