Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769981

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 27 grudnia 2010 r.
II SA/Lu 526/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 27 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi W. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na dokończenie budowy - w zakresie wniosku W. S. o zwrot kosztów postępowania postanawia odmówić W. S. zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 13 grudnia 2010 r. skarżący W. S. złożył pismo, w którym zwrócił się do Sądu o zwrot kosztów postępowania poniesionych w niniejszej sprawie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 200 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako: "p.p.s.a.", w razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.

Wyrokiem z dnia 20 grudnia 2010 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, po rozpoznaniu skargi W. S. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i pozwolenia na dokończenie budowy, uchylił zaskarżoną decyzję oraz decyzję Starosty (...) z dnia (...) r. nr (...).

Sąd uwzględnił zatem skargę W. S., który domagał się uchylenia decyzji organów administracji obu instancji wydanych w niniejszej sprawie. Brak jest jednak podstaw do uwzględnienia wniosku skarżącego i zasądzenia od Wojewody (...) na rzecz skarżącego poniesionych przez niego kosztów postępowania.

Z akt sprawy wynika, iż rozprawa przed Sądem w rozpoznawanej sprawie odbyła się w dniu 30 listopada 2010 r. Skarżący był na niej obecny, lecz nie składał wniosku o zwrot kosztów postępowania. Wniosek taki skarżący złożył po zamknięciu rozprawy, w dniu 13 grudnia 2010 r., zaś wyrok w tej sprawie został wydany w dniu 20 grudnia 2010 r.

W myśl 210 § 1 p.p.s.a. strona traci uprawnienie do żądania zwrotu kosztów, jeżeli najpóźniej przed zamknięciem rozprawy bezpośrednio poprzedzającej wydanie orzeczenia nie zgłosi wniosku o przyznanie należnych kosztów. Stronę działającą bez adwokata lub radcy prawnego sąd powinien pouczyć o skutkach niezgłoszenia wniosku w powyższym terminie.

W tej sytuacji, stosownie do powołanego przepisu art. 210 § 1 p.p.s.a., Sąd nie mógł uwzględnić wniosku skarżącego o zwrot kosztów postępowania. Skarżący, co należy podkreślić, został przez Sąd należycie pouczony o treści powyższego przepisu. Z akt sprawy wynika bowiem, że zawiadomienie o rozprawie, zawierające m.in. pouczenie o treści wskazanego przepisu, zostało doręczone skarżącemu prawidłowo w dniu 26 października 2010 r. (k. 28).

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.