Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769978

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 9 września 2010 r.
II SA/Lu 523/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 9 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. S. z udziałem Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie zaniechania nadzoru i kontroli funkcjonariuszy organów nadzoru budowlanego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

S. S. w dniu 6 lipca 2010 r. złożył do Sądu skargę na zaniechanie nadzoru i kontroli oraz brak reakcji Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rażące naruszanie prawa, nadużywanie uprawnień i niedopełnianie ustawowych obowiązków przez pracowników Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i WINB w postępowaniach o numerach: (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), które to postępowania mają ścisły związek z toczącym się obecnie postępowaniem w sprawie nr (...) oraz postanowieniem WINB z dnia (...) r. nr (...), utrzymującym w mocy postanowienie PINB z dnia (...) r. nr (...), którym: 1. uznano za bezzasadną odmowę okazania do oględzin przez S. S. budynku mieszkalnego, położonego na działce nr (...), przy ul. G. w B., 2. ukarano S. S. karą grzywny w wysokości 50 zł.

W odpowiedzi na skargę Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego wniósł o jej oddalenie jako niezasadnej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 58 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej dalej jako: "ustawa", sąd odrzuca skargę, jeżeli sprawa nie należy do właściwości sądu administracyjnego.

Zgodnie z art. 3 § 2 pkt 1-4 ustawy kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na

1)

decyzje administracyjne,

2)

postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę co do istoty,

3)

postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na które służy zażalenie,

4)

inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Sądy administracyjne orzekają również w sprawach skarg na bezczynność organów w określonych wyżej przypadkach oraz w sprawach, w których przepisy ustaw szczególnych przewidują sądową kontrolę, i stosują środki określone w tych przepisach (art. 3 § 2 pkt 8 i § 3 ustawy).

Z powołanych przepisów wynika, iż na działania Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego polegające na "zaniechaniu nadzoru i kontroli oraz braku reakcji na rażące naruszanie prawa, nadużywanie uprawnień i niedopełnianie ustawowych obowiązków przez pracowników organów nadzoru budowlanego" nie służy skarga do Sądu, albowiem nie stanowią one aktu lub czynności z zakresu administracji publicznej, które dotyczą uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Nie można również uznać, iż w tym zakresie dopuszczalna byłaby skarga na bezczynność Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Skarga taka przysługuje bowiem, gdy organ administracji ma prawny obowiązek wydania aktu lub podjęcia czynności, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 1-4 ustawy, lecz w terminach określonych przez prawo takiego aktu lub czynności nie podejmuje, a taka sytuacja w niniejszej sprawie nie zachodzi.

Brak jest również innych przepisów szczególnych, które pozwalałyby na skuteczne wniesienie skargi do Sądu w tej sprawie.

Ubocznie należy zauważyć, iż skarga S. S. na postanowienie WINB z dnia (...) r. nr (...), utrzymujące w mocy postanowienie PINB z dnia (...) r. nr (...), którym: 1. uznano za bezzasadną odmowę okazania do oględzin przez S. S. budynku mieszkalnego, położonego na działce nr (...), przy ul. G. w B., 2. ukarano S. S. karą grzywny w wysokości 50 zł, będzie przedmiotem rozpoznania przez Sąd w sprawie o sygn. akt II SA/Lu 522/09. Zarzuty skarżącego dotyczące niezgodnego z prawem prowadzenia postępowania przez organy administracyjne mogą być oceniane w postępowaniu sądowym w tejże sprawie.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.