Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769975

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 8 września 2010 r.
II SA/Lu 516/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Jarosław Harczuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 8 września 2010 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego w sprawie ze skargi G. G. na pismo Wójta Gminy z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie budowy rowów postanawia odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym poprzez zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowienie radcy prawnego.

Strona skarżąca wezwana do nadesłania dokumentów źródłowych i dodatkowych oświadczeń wykonała wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie całkowitym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania zaś w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ustalenie wystąpienia przesłanek z art. 246 § 1 pkt 1 i 2 p.p.s.a. wymaga porównania realnych możliwości finansowych strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy z wysokością obciążeń finansowych związanych z postępowaniem.

Na obecnym etapie niniejszego postępowania jego koszty sądowe sprowadzają się do wpisu sądowego od skargi kasacyjnej wynoszącego 150 złotych (§ 3 w związku z § 2 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193 ze zm.).

Stawka minimalnego wynagrodzenia radcy prawnego ustanowionego w sprawie niniejszej dla sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjne albo sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej wynosi 180 złotych netto (§ 14 ust. 2 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu - Dz. U. z 2002 r. Nr 163. poz. 1349 ze zm.) - 219,60 złotych brutto (§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu w zw. z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Z oświadczeń strony skarżącej wynika, że samodzielnie prowadzi ona gospodarstwo domowe, zamieszkuje w domu o powierzchni (...) m2, w którym zajmuje powierzchnię (...) m2 i utrzymuje się z renty w kwocie (...) złote netto. Strona skarżąca jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni (...) ha, które jako oświadczyła nie przynosi dochodu. Na koszty utrzymania gospodarstwa domowego strony skarżącej składają się wydatki na leki wynoszące rocznie (...) złotych - średnio miesięcznie (...) złotych, na dojazd do lekarza wynoszące rocznie od (...) do (...) złotych - średnio miesięcznie od (...) złotych do (...) złotych, wydatki na energię elektryczną wynoszące rocznie (...) złotych - średnio miesięcznie (...) złote, za wodę wynoszące rocznie (...) złotych - średnio miesięcznie (...) złotych, za wywóz nieczystości wynoszące rocznie (...) złotych, inne wydatki wynoszące (...) złotych rocznie - średnio miesięcznie (...) złote i wydatki na remont domu wynoszące rocznie od (...) złotych do (...) złotych - średnio miesięcznie od (...) złotych do (...) złotych. Tak więc średnie miesięczne koszty utrzymania gospodarstwa domowego strony skarżącej wynoszą od (...) złotych do (...) złotych. Strona skarżąca podkreśliła, że na brak możliwości ponoszenia przez nią kosztów niniejszego postępowania wpływa również i to, że w roku bieżącym musi odbudować budynek gospodarczy, kosztów której to odbudowy nie jest w stanie podać. Strona skarżąca wykazała także, że w roku bieżącym zaoszczędziła kwotę (...) złotych, z której (...) złotych przekazała pasierbicy. Na kwotę oszczędności składa się kwota (...) złotych zaoszczędzona przez stronę skarżącą z renty oraz kwota (...) złotych stanowiąca kredyt udzielony przez dostawcę materiałów budowlanych. Strona skarżąca podkreśliła, że posiadane jeszcze oszczędności musi przeznaczyć na zakup materiałów budowlanych.

W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca nie wykazała aby nie miała możliwości poniesienia jakichkolwiek kosztów niniejszego postępowania bądź aby poniesienie przez nią pełnych kosztów postępowania spowodowało uszczerbek w jej kosztach utrzymania koniecznego. Porównując wysokość kwoty zaoszczędzonej przez stronę skarżącą z renty do wysokości każdego jednego z kosztów, które mogą wystąpić na obecnym etapie niniejszego postępowania stwierdzić należy, że strona skarżąca ma realne możliwości poniesienia wszystkich kosztów niniejszego postępowania. Przy czym z porównania tego wynika również, że poniesienie tych kosztów nie spowoduje uszczerbku w kosztach utrzymania koniecznego strony skarżącej. Jednocześnie zaznaczyć należy, że konieczność przeznaczenia posiadanych środków finansowych na remont budynku nie uzasadnia przyznania prawa pomocy. Udzielenie prawa pomocy w takiej sytuacji oznaczałoby bowiem wsparcie prywatnej inwestycji środkami publicznymi przeznaczonymi na pomoc dla osób nie mających realnych możliwości ponoszenia kosztów postępowania.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.