Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769973

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 20 grudnia 2010 r.
II SA/Lu 510/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Witold Falczyński (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 20 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. J. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę - w zakresie wniosku J. J. o sporządzenie i doręczenie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem postanawia odmówić sporządzenia i doręczenia odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem.

Uzasadnienie

W dniu 24 listopada 2010 r. (data nadania) skarżący J.J.i złożył pismo procesowe, w którym poinformował Sąd, że nie będzie mógł uczestniczyć w rozprawie w dniu 30 listopada 2010 r. oraz podniósł szereg zarzutów dotyczących zaskarżonej decyzji. W piśmie tym wskazał również, iż w przypadku ewentualnego oddalenia skargi wnosi o sporządzenie i przesłanie mu uzasadnienia wyroku Sądu.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył co następuje:

Zgodnie z art. 141 § 1 i § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej: "ustawa", uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyroku albo podpisania sentencji wyroku wydanego na posiedzeniu niejawnym, z tym, że w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyroku.

Z powyższego przepisu wynika, iż wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku może być złożony dopiero po ogłoszeniu wyroku.

W rozpoznawanej sprawie Sąd wyrokiem z dnia 30 listopada 2010 r. oddalił skargę J.J. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odszkodowania za grunt przejęty pod ulicę.

Wniosek skarżącego o sporządzenie uzasadnienia wyroku Sądu oddalającego skargę i doręczenie tego wyroku wraz z uzasadnieniem złożony w dniu 24 listopada 2010 r., jest zatem przedwczesny i z tej przyczyny nie może wywrzeć zamierzonego przez skarżącego skutku.

Ubocznie jedynie należy zauważyć, iż w dniu 26 października 2010 r., wraz z zawiadomieniem o terminie rozprawy, skarżący otrzymał pouczenie, że "uzasadnienie wyroku oddalającego skargę jest doręczane na wniosek złożony w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyroku" (k. 29, 32).

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.