Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769971

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 28 stycznia 2011 r.
II SA/Lu 505/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Referendarz sądowy Jarosław Harczuk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 28 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata w sprawie ze skargi A. S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie specjalistycznych usług opiekuńczych postanawia przyznać A. S. prawo pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata, o wyznaczenie którego zwrócić się do Okręgowej Rady Adwokackiej.

Uzasadnienie faktyczne

Strona skarżąca na urzędowym formularzu wniosku o przyznanie prawa pomocy symbol PPF wniosła o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym poprzez ustanowienie adwokata. Strona skarżąca wezwana do nadesłania dokumentów źródłowych wykonała wezwanie.

Uzasadnienie prawne

Referendarz sądowy stwierdził, że:

Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Ustalenie wystąpienia przesłanki z art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. wymaga porównania realnych możliwości finansowych strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy z wysokością obciążeń finansowych związanych z postępowaniem (por. tezę 1 postanowienia NSA z dnia 25 czerwca 2008 r., sygn. akt I GZ 153/08 - Legalis) oraz ustalenia wpływu obowiązku ponoszenia kosztów postępowania na sytuację materialną strony wnoszącej o przyznanie prawa pomocy i jej rodziny.

Na obecnym etapie niniejszego postępowania ustanowienie adwokata wiązać się będzie ze sporządzeniem i wniesieniem skargi kasacyjnej bądź opinii o braku podstaw do sporządzenia skargi kasacyjnej. Stawka minimalnego wynagrodzenia adwokata ustanowionego dla sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjne bądź sporządzenia opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w niniejszym postępowaniu wynosi 180 złotych netto (§ 18 ust. 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu - Dz. U. z 2002 r. Nr 163, poz. 1348 ze zm.) - 221,40 złotych brutto (§ 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

Z oświadczenia strony skarżącej i nadesłanych przez nią dokumentów wynika, że prowadzi ona wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem oraz dwojgiem dzieci, z którymi zamieszkuje w (...) części domu o powierzchni (...) m2. Na dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej składa się renta męża w kwocie (...) złote brutto - (...) złotych netto oraz świadczenie rodzinne w kwocie (...) złotych. Łączny miesięczny dochód gospodarstwa domowego strony skarżącej wynosi (...) złotych netto. Na koszty utrzymania koniecznego gospodarstwa domowego strony skarżącej składają się wydatki na energię elektryczną wynoszące (...) złotych miesięcznie, za gaz wynoszące (...) złotych miesięcznie, za telefon wynoszące (...) złotych miesięcznie oraz za wodę wynoszące (...) złotych miesięcznie. Ponadto na stałe miesięczne koszty utrzymania składa się opłata za pobyt jednego z dzieci w ośrodku wsparcia wynosząca (...) złotych miesięcznie. Strona skarżąca wraz z mężem spłaca pożyczki, których łączna miesięczna rata wynosi (...) złote. Łącznie tytułem miesięcznych kosztów utrzymania koniecznego nieobejmujących kosztów wyżywienia strona skarżąca wydaje kwotę (...) złotych.

W ocenie referendarza sądowego strona skarżąca wykazała, że poniesienie przez nią minimalnego wynagrodzenia adwokata za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjna bądź sporządzenie opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej spowoduje uszczerbek w kosztach utrzymania koniecznego dla niej i jej rodziny. Do wniosku tego prowadzi porównanie wysokości dochodu gospodarstwa domowego strony skarżącej do wysokości minimalnego wynagrodzenia adwokata, przy uwzględnieniu wysokości wykazanych kosztów utrzymania koniecznego oraz tego, że nie obejmują one kosztów wyżywienia.

Wobec powyższego, referendarz sądowy działając na podstawie art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. i art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.