II SA/Lu 492/21 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 3205314

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 21 lipca 2021 r. II SA/Lu 492/21

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Marta Laskowska-Pietrzak.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 21 lipca 2021 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. R. i E. R. na decyzję Wojewody z dnia (...) czerwca 2021 r. nr (...) w przedmiocie sprzeciwu do zgłoszenia wykonania robót budowlanych postanawia umorzyć postępowanie sądowe.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu (...) czerwca 2021 r. do L. Urzędu Wojewódzkiego w L. wpłynęło pismo Z. R. i E. R. z dnia (...) czerwca 2021 r. zatytułowane jako "Sprzeciw". Pismo to skierowane zostało do Wojewody i oznaczone jako "sprzeciw na wydaną sztuczną decyzję Wojewody z dnia (...).06.2021 r. znak sprawy: (...).

W uzasadnieniu pisma jego autorzy zarzucili, że wskazaną wyżej "sztuczną decyzję" wydano z rażącym naruszeniem prawa, sztucznie i wbrew artykułom 2, 7 oraz 32 Konstytucji. W oparciu o tak sformułowany zarzut wezwali Wojewodę do "natychmiastowego w terminie usunięcia naruszenia prawa w tej sprawie".

Ww. pismo z (...) czerwca 2020 r. Wojewoda uznał za skargę na wskazaną jego treści decyzję z dnia (...) czerwca 2021 r., skierowaną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie. W konsekwencji organ w dniu (...) czerwca 2021 r. (data wpływu) przekazał tutejszemu Sądowi przedmiotowe pismo wraz odpowiedzią na skargę, w której wniósł o oddalenie skargi.

Zarządzeniem z dnia 1 lipca 2021 r. Przewodniczący Wydziału II WSA w Lublinie wezwał Z. R. i E. R. do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w wysokości 500 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi. Ponadto, w wykonaniu zarządzenia Przewodniczącego Wydziału z dnia 1 lipca 2021 r., pismami z dnia 6 lipca 2021 r. wezwano skarżących do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez wskazanie ich numerów PESEL - również w terminie 7 dni, pod rygorem odrzucenia skargi. Powyższe wezwania doręczono obojgu skarżącym w dniu 12 lipca 2021 r. wraz z odpisami odpowiedzi na skargę (potwierdzenia odbioru - k. 29-30 akt sądowych)

W skierowanym do Sądu piśmie z (...) lipca 2021 r. (data wpływu: 15 lipca 2021 r.), również zatytułowanym jako "Sprzeciw", Z. R. i E. R. kilkukrotnie podkreślili "dla Sędziego", że żadnej skargi nie składali i nie są w tej sprawie skarżącymi, a złożony przez niech "Sprzeciw" nie jest skargą. Ponadto wskazali, że wnoszą "sprzeciw" na "sztucznie wydane zarządzenie Sędziego z dnia 1 lipca 2021 r." oraz zwracają "sztuczną odpowiedź na skargę Wojewody z dnia (...) czerwca 2020 r." Skarżący wezwali Sąd do "usunięcia naruszenia przepisów prawa i przesłanie akt sprawy zgodnie z prawem i zgodnie z właściwością do Starostwa Ł.".

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 50 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), sąd administracyjny wszczyna postępowanie na podstawie wniesionej przez uprawniony podmiot skargi. Poza skargą pismem wszczynającym postępowanie przed sądem administracyjnym może być również sprzeciw od decyzji kasacyjnej podjętej na podstawie art. 138 § 2 k.p.a. (art. 64a p.p.s.a.). Ponadto, w myśl art. 63 p.p.s.a., jeżeli ustawy tak stanowią, postępowanie sądowe wszczyna się na wniosek.

Z powyższych przepisów wynika ogólna zasada skargowości, zgodnie z którą do wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego wymagane jest wystąpienie ze stosownym żądaniem przez legitymowany podmiot.

W niniejszej sprawie tutejszemu Sądowi przekazane zostało pismo Z. R. i E. R. z dnia 8 czerwca 2021 r., w którego treści jego autorzy wskazali konkretny akt organu administracji publicznej, z którym się nie zgadzają, tj. decyzję Wojewody z dnia (...) czerwca 2021 r. nr (...), oraz sformułowali określone zarzuty względem tego aktu. P. to zostało przy tym nadane do Wojewody w dniu (...) czerwca 2021 r., a zatem dzień po otrzymaniu przez skarżących kwestionowanej w jego treści decyzji ((...) czerwca 2021 r.). P. to zostało następnie - jako skarga - przekazane przez Wojewodę tutejszemu Sądowi wraz z odpowiedzią na skargę.

Wobec powyższych okoliczności, uwzględniając treść przedmiotowego pisma oraz datę jego złożenia, a także jego kwalifikacje przyjętą przez organ, pismo to początkowo uznano za skargę na wskazaną w jego treści decyzję. Owa kwalifikacja okazała się jednak błędna, albowiem Z. R. i E. R. w piśmie z dnia (...) lipca 2021 r., złożonym w reakcji na otrzymane wezwania do usunięcia braków formalnych skargi i uiszczenia wpisu od skargi, jednoznacznie zaprzeczyli, jakoby ich pismo z dnia 8 czerwca 2021 r. stanowiło skargę. Stwierdzili, że "żadnej skargi w tej sprawie nie składali" i nie są w tej sprawie skarżącymi. Tym samym autorzy przedmiotowego pisma jednoznacznie zaprzeczyli, że kierując je do Wojewody ich wolą było zaskarżenie decyzji tego organu do sądu administracyjnego.

Wszczęcie niniejszego postępowania pomimo braku skargi - w świetle zasady skargowości - czyni owe postępowanie bezprzedmiotowym. W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a., Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn (aniżeli wskazane w pkt 1 i 2) stało się bezprzedmiotowe.

Z tych względów należało orzec, jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.