Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508943

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 25 czerwca 2018 r.
II SA/Lu 488/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 25 czerwca 2018 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. S. i H. S. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 15 maja 2018 r. wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skarga A. S. i H. S. na decyzję. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nr (...), utrzymująca w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., znak: (...), w której:

1)

zatwierdzono dla inwestora - Sp. z o.o. - projekt budowlany zamienny obejmujący budowę budynku mieszkalno-usługowego wraz z miejscami postojowymi w garażu podziemnym i na terenie działki, instalacjami wewnętrznymi: c.o., gazową, wody ciepłej i zimnej, hydrantową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, wentylacji mechanicznej garażu, wentylacji mieszkań oraz lokali usługowych, instalacjami zewnętrznymi: oświetlenia terenu, instalacji zewnętrznej deszczowej ze zbiornikiem na wody opadowe, kanalizacji sanitarnej; zagospodarowaniem terenu, drogami dojazdowymi wewnętrznymi na działce nr (...) przy ul. S. w L., kategoria obiektu - XIII - pozostałe budynki mieszkalne;

2)

udzielono pozwolenia na wznowienie robót budowlanych przy budynku, o którym mowa w pkt 1, dla inwestora, o jakim mowa w pkt 1,

3)

nałożono na inwestora, o którym mowa w pkt 1, obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku, o jakim mowa w pkt 1.

W skardze obok zarzutów kwestionujących legalność zaskarżonej decyzji skarżący złożyli wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Zarządzeniem Przewodniczącego Wydziału z dnia 16 maja 2018 r. wezwano skarżących do uzupełnienia braków formalnych skargi poprzez nadesłanie 9 egzemplarzy odpisów skargi poświadczonych za zgodność z oryginałem lub własnoręcznie podpisanych, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem odrzucenia skargi oraz do złożenia wypełnionego urzędowego formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.

Powyższe wezwania zostały doręczone skarżącym: A. S. w dniu 4 czerwca 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k.19), natomiast H. S. w dniu 5 czerwca 2018 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru - k.20).

W dniu 15 czerwca 2018 r. osobiście w Biurze Podawczym Sądu skarżący A. S. wykonał wezwanie Sądu do złożenia 9 odpisów skargi (podpisanej tylko przez niego), jak również uiścił wpis w sprawie w wysokości 500 zł. Skarżący nie wypełnili nałożonego na nich przez Sąd obowiązku i nie złożyli wypełnionego urzędowego formularza PPF.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. Zarówno złożenie brakujących odpisów skargi, jak i uiszczenie wpisu sądowego w niniejszej sprawie nastąpiło po upływie wyznaczonego terminu, który upłynął dla skarżącego A. S. w dniu 11 czerwca 2018 r., natomiast dla H. S. w dniu 12 czerwca 2018 r. Czynności dokonane przez A. S. wywierają skutki procesowe również wobec H. S., gdyż byli oni zobowiązani solidarnie do uzupełnienia braków wspólnie wniesionej skargi.

Zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., zwanej dalej p.p.s.a.), czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Zatem uzupełnienie braków formalnych skargi oraz uiszczenie wpisu sądowego po upływie terminu do złożenia wypełnionego urzędowego formularza o przyznanie prawa pomocy wywołuje takie same skutki procesowe jak nieuzupełnienie braków skargi w ogóle.

Dodatkowo należy podnieść, że złożone odpisy skargi, co prawda po terminie, zawierają podpis jedynie A. S., co w konsekwencji skutkuje także nieuzupełnieniem braków formalnych skargi przez skarżącą H. S.

Stosownie do treści art. 220 § 3 p.p.s.a., skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. Natomiast zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. ustawy sąd odrzuca skargę, gdy w wyznaczonym terminie nie uzupełniono braków formalnych skargi, uniemożliwiając tym nadanie sprawie biegu.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i art. 220 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł jak w sentencji postanowienia Odnosząc się (jedynie ubocznie, gdyż nie było to przedmiotem badania przy rozpoznaniu sprawy) do zawartego w ww. piśmie wniosku o "przesunięcie terminu wpłaty" wpisu sądowego, Wojewódzki Sąd Administracyjny wyjaśnia, że siedmiodniowy termin z art. 220 § 1 p.p.s.a. jest terminem ustawowym i nie może być przedłużony ani skrócony Ubocznie należy wskazać, że skarżący mogą wnieść o przywrócenie terminu do dokonania czynności procesowych, należy jednak przy tym, zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a. uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.