Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769962

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 24 listopada 2010 r.
II SA/Lu 484/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Wójta Gminy na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości postanawia: zwrócić Wójtowi (...) cały uiszczony wpis od skargi w kwocie 300 (trzysta) złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 31 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 484/10 odrzucił skargę Wójta Gminy na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

W myśl art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd z urzędu zwraca stronie cały uiszczony wpis od pisma odrzuconego, jeżeli odrzucenie nastąpiło przed wysłaniem odpisu skargi organowi, którego działanie lub bezczynność zaskarżono.

Skarga w niniejszej sprawie została odrzucona w dniu 31 sierpnia 2010 r. przed wysłaniem odpisu skargi Samorządowemu Kolegium Odwoławczemu, co powoduje konieczność zwrotu stronie, która dokonała wpłaty, całości uiszczonego wpisu od skargi.

Z powyższych względów, Sąd na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 lit. a) powołanej ustawy orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.