Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769957

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
II SA/Lu 475/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi R. i L. małżonków W. na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia: odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. nr (...) Wojewoda, po rozpoznaniu odwołania R. i L. małżonków W. od decyzji Starosty z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, uchylił tę decyzję w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Decyzja Wojewody została prawidłowo doręczona odwołującym się w dniu 17 grudnia 2009 r. (k. 20-21 akt adm. II inst.).

W dniu 26 czerwca 2010 r. (data nadania) R. i L. małżonkowie W. wnieśli skargę do Sądu na powyższą decyzję.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu.

W myśl art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), powoływanej w dalszej części uzasadnienia jako: "ustawa", skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie. Skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia sąd odrzuca (art. 58 § 1 pkt 2 ustawy).

Z akt administracyjnych wynika, że zaskarżona decyzja została doręczona prawidłowo skarżącym w dniu 17 grudnia 2009 r. (k. 20-21 akt II inst.).

Skarga R. i L. małżonków W. na tę decyzję została złożona w dniu 26 czerwca 2010 r. (k. 8 akt sądowych), a więc ze znacznym uchybieniem terminu do jej wniesienia, który upłynął w dniu 16 stycznia 2010 r. Skarga ta podlega więc odrzuceniu, jako spóźniona, na podstawie powołanego przepisu art. 58 § 1 pkt 2 ustawy.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.