Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894608

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 17 marca 2011 r.
II SA/Lu 467/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 17 marca 2011 r. w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego postanawia podjąć zawieszone postępowanie z udziałem następców prawnych zmarłego skarżącego M. P.: N. P., W. P. i R. K.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.