Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769954

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 30 sierpnia 2010 r.
II SA/Lu 467/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 30 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi N. i M. małżonków P. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...)., Nr (...) w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego; w zakresie wniosku o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji.

Uzasadnienie faktyczne

Decyzją z dnia (...) r. Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego utrzymał w mocy decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r. nakazującą N. i M. małżonkom P. rozbiórkę bramy wjazdowej od strony ul. B. w L. w ciągu pieszym publicznym stanowiącym działkę gruntu nr (...), będącą własnością Gminy.

W skardze na powyższą decyzję N. i M. małżonkowie P. złożyli wniosek o wstrzymanie jej wykonania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 61 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., dalej p.p.s.a.), sąd może wstrzymać wykonanie zaskarżonego aktu, jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.

W ocenie sądu, w niniejszej sprawie spełniona została przesłanka niebezpieczeństwa spowodowania trudnych do odwrócenia skutków, co uprawnia do wstrzymania wykonania zaskarżonej decyzji.

Jak wynika z akt sprawy, przedmiotem skargi jest decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego utrzymująca w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji nakazujące rozbiórkę bramy wjazdowej. Nie ulega wątpliwości, iż wykonanie tej decyzji, tj. rozbiórka obiektu, spowoduje trudne do odwrócenia skutki, co wypełnia dyspozycję art. 61 § 3 p.p.s.a.

Podnieść przy tym należy, iż na obecnym etapie postępowania sąd nie odnosi się merytorycznie do przedmiotu sprawy, a jedynie bada przesłanki wskazane w art. 61 § 3 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.