Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769953

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 31 sierpnia 2010 r.
II SA/Lu 465/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Krystyna Sidor.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. J. na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...)., Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie nakazu rozbiórki obiektu postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie z art. 230 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.- Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), zwanej p.p.s.a., od skargi wszczynającej postępowanie przed sądem administracyjnym pobiera się wpis.

Skarżący A. J. został wezwany do uiszczenia wpisu od skargi w myśl art. 220 § 1 cyt. ustawy.

Mimo upływu siedmiodniowego terminu od dnia doręczenia wezwania, wpis nie został uiszczony, co powoduje odrzucenie skargi na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a.

Skarżący nie uzupełnił również w zakreślonym w wezwaniu terminie braków formalnych skargi - nie nadesłał bowiem 3 jej odpisów poświadczonych za zgodność z oryginałem, co również uzasadnia odrzucenie skargi na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.