Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769951

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 21 stycznia 2011 r.
II SA/Lu 463/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 21 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skarg M. G. i Firmy "A" na decyzję Wojewody z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości - w zakresie wniosku M. G. o przyznanie prawa pomocy postanawia: odmówić przyznania prawa pomocy.

Uzasadnienie faktyczne

Skarżąca M. G. w dniu 25 czerwca 2009 r. zwróciła się do Sądu o przyznanie prawa pomocy poprzez zwolnienie w całości z kosztów sądowych.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przyznanie prawa pomocy nie zasługuje na uwzględnienie. Stosownie do art. 246 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a." przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Jak wynika z akt sprawy, postanowieniem z dnia 2 stycznia 2009 r., II SA/Lu 743/08, Sąd przyznał skarżącej M. G. prawo pomocy w niniejszej sprawie poprzez zwolnienie w całości z kosztów sądowych.

Wobec powyższego Sąd, na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a., orzekł jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.