Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769949

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 13 stycznia 2011 r.
II SA/Lu 456/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 13 stycznia 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w sprawie ze skargi E. C. i M. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie ustalenia udziałów we wspólnocie gruntów postanawia z urzędu sprostować oczywistą omyłkę pisarską w punkcie II sentencji wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 456/10 w ten sposób, że zamiast "czterysta pięćdziesiąt siedem" złotych wpisać "czterysta czterdzieści" złotych.

Uzasadnienie faktyczne

Zgodnie art. 156 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) zwanej dalej "p.p.s.a.", sąd może z urzędu sprostować w wyroku niedokładności, błędy pisarskie albo rachunkowe lub inne oczywiste omyłki.

W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 10 grudnia 2010 r., sygn. akt II SA/Lu 456/10 zasądzono od Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. na rzecz skarżących E. C. i M. R. zwrot kosztów postępowania w kwocie po 440 złotych. Tak więc w punkcie II sentencji wyroku kwota zwracanych kosztów postępowania powinno być słownie określana jako czterysta czterdzieści złotych, a nie czterysta pięćdziesiąt siedem złotych.

Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie działając na podstawie art. 156 § 1 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.