Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769947

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 18 października 2010 r.
II SA/Lu 452/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 18 października 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. N. i W. N. na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie nakazania doprowadzenia obiektu do należytego stanu technicznego postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

E. N. i W. N. złożyli do sądu administracyjnego skargę na postanowienie Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia środka odwoławczego w sprawie nakazania doprowadzenia obiektu do należytego stanu technicznego.

Wobec uprawomocnienia się postanowienia z dnia 30 sierpnia 2010 r. o odmowie przyznania prawa pomocy, wezwano skarżących do uiszczenia solidarnie wpisu sądowego od skargi w kwocie 100 zł, w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało doręczone skarżącym w dniu 30 września 2010 r. (karta 50, 51 akt). Mimo upływu z dniem 7 października 2010 r. zakreślonego terminu, żadne ze skarżących nie wpłaciło żądanej kwoty.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu. W myśl bowiem przepisu art. 220 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) skarga, od której mimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu.

Dlatego też, wobec bezskutecznego upływu siedmiodniowego terminu, biorąc pod uwagę dyspozycję art. 220 (3 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi - należało odrzucić skargę.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.