Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1748783

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 24 czerwca 2015 r.
II SA/Lu 437/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Joanna Cylc-Malec.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 24 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. A. na decyzję Prokuratora Okręgowego z dnia (...)., Nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia odrzucić skargę.

Uzasadnienie faktyczne

A. A.wniósł w dniu 5 czerwca 2015 r. (data nadania, k. 4) do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na decyzję Prokuratora Okręgowego z dnia (...)., Nr (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej p.p.s.a. jako wniesiona z uchybieniem terminu.

Zgodnie bowiem z art. 53 § 1 p.p.s.a. skargę wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie, o czym skarżący został pouczony.

Tymczasem zaskarżona decyzja została doręczona mu w dniu 4 maja 2015 r. (k. 37 akt admin.), natomiast skarga została wniesiona w dniu 5 czerwca 2015 r., a zatem po upływie ustawowego (30-dniowego, a nie miesięcznego) terminu.

Z tych względów, wobec braku wniosku o przywrócenie terminu, Sąd orzekł, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.