Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720683

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 7 sierpnia 2019 r.
II SA/Lu 431/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jacek Czaja.

Sentencja

7 sierpnia 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu 7 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi A. C. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z (...) r., znak: (...), w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

A. C. wniosła skargę na decyzję Kolegium z (...) r., znak: (...) w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Decyzją z (...) r., znak: (...), Kolegium, działając na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.; dalej: p.p.s.a.), uchyliło zaskarżoną decyzję oraz decyzję organu pierwszej instancji i przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z uwagi na powyższe pismem z 23 lipca 2019 r. Kolegium wniosło o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na uchylenie - w trybie autokontroli - zaskarżonego aktu.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

W myśl art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe.

Bezprzedmiotowość postępowania w rozumieniu tego przepisu zachodzi w szczególności wtedy, gdy zaskarżony akt zostanie pozbawiony bytu prawnego w rezultacie skorzystania przez organ, którego decyzja lub postanowienie zostało zaskarżone, z uprawnień autokontrolnych przewidzianych w art. 54 § 3 p.p.s.a.

Ten ostatni przepis stanowi, że organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy. Uwzględniając skargę, organ stwierdza jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Nie budzi wątpliwości Sądu, że taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie, bowiem Kolegium wskazaną decyzją z (...) r., znak: (...), uznając skargę A. C. za zasadną w całości, uchyliło decyzje organów obu instancji oraz przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

W tej sytuacji należało uznać, że postępowanie sądowe w niniejszej sprawie stało się bezprzedmiotowe i jako takie podlega umorzeniu na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z tych względów Sąd orzekł, jak w postanowieniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.