Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769932

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 14 grudnia 2010 r.
II SA/Lu 426/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jerzy Dudek.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 grudnia 2010 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi S. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie przekazania pisma według właściwości postanawia odrzucić skargę kasacyjną.

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 30 września 2010 r. (sygn. akt II SA/Lu 426/10), wydanym na skutek skargi S. G. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie przekazania pisma według właściwości, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił zaskarżone postanowienie.

W dniu 22 listopada 2010 r. (data stempla pocztowego) skarżący wniósł sporządzoną osobiście skargę kasacyjną na powyższe orzeczenie.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego, z zastrzeżeniem § 2 i 3. W myśl art. art. 175 § 2 p.p.s.a., przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator, notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich.

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna od wyroku tutejszego Sądu sporządzona została osobiście przez skarżącego, który nie należy do żadnej z kategorii osób wymienionych w art. 175 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Niesporządzenie skargi kasacyjnej przez jedną z osób wskazanych w art. 175 p.p.s.a. jest błędem, który nie podlega uzupełnieniu w trybie określonym w art. 49 p.p.s.a. i powoduje odrzucenie skargi kasacyjnej na podstawie art. 178 p.p.s.a. (postanowienie NSA z dnia 28 stycznia 2004 r., FSK 3/04, Monitor Prawniczy 2004, nr 5, s. 202, postanowienie NSA z dnia 18 października 2004 r., FZ 308/04, niepublikowane). Zgłoszenie wniosku o przyznanie prawa pomocy, w tym o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, nie eliminuje tego rodzaju nieusuwalnej wadliwości skargi kasacyjnej (postanowienie NSA z dnia 2 lutego 2004 r., GSK 9/04, Monitor Prawniczy 2004, nr 4, poz. 155).

Mając powyższe na względzie, orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.