Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 769926

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie
z dnia 14 października 2010 r.
II SA/Lu 413/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Bogusław Wiśniewski.

Sędziowie NSA: Krystyna Sidor (sprawozdawca), Maria Wieczorek-Zalewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie po rozpoznaniu w dniu 14 października 2010 r. na rozprawie sprawy ze skargi Wojewody na uchwałę Rady Gminy z dnia 16 marca 2010 r., Nr XLI/204/10 w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy postanawia umorzyć postępowanie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewoda Lubelski zaskarżył uchwałę Rady Gminy N. z dnia 16 marca 2010 r., Nr XLI/204/10 w przedmiocie regulaminu czystości i porządku na terenie gminy.

Rada Gminy N. działając w ramach uprawnień wynikających z art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej p.p.s.a., uwzględniła skargę w całości, uchylając w § 2 pkt 2 uchwały z dnia 15 czerwca 2010 r. zaskarżoną uchwałę.

Uwzględnienie żądania skargi przez organ gminy czyni więc postępowanie w niniejszej sprawie bezprzedmiotowym, co skutkuje jego umorzeniem na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a.

Z tego względu orzeczono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.